Historie čs. elektrofonických kytar Galerie kytar, návody, schema, osobní sbírky Vývojář a konstruktér Josef Růžička Vývoj a výroba Dřevokov Blatná Vývoj a výroba ČSHN Hradec Králové Vývoj a výroba závod Varhany Krnov Vývoj a výroba závod Harmonika Hořovice George Harrison a Resonet Grazioso Kapely s čs. elfo. kytarami v minulosti Kapely s čs. elfo. kytarami v dnešní době Čs. elfo. kytary na videozáznamech Odkazy na zajímavé webové stránky Jolana bazar a Návštěvní kniha

Zpět na úvodní stránku

Zprávy, informace, aktuality, doplněné, nebo nové stránky

WebArchiv - archiv českého webu Stránky jsou součástí Archivu národního kulturního dědictví při Národní knihovně.

   Historie čs. elektrofonických kytar HISTORIE KYTAR
   Galerie kytar, návody, schema, osobní sbírky GALERIE KYTAR
   Vývojář a konstruktér Josef Růžička JOSEF RŮŽIČKA
   Vývoj a výroba Dřevokov Blatná DŘEVOKOV Blatná
   Vývoj a výroba ČSHN Hradec Králové ČSHN Hradec Králové
   Vývoj a výroba závod Varhany Krnov VARHANY Krnov
   Vývoj a výroba závod Harmonika Hořovice HARMONIKA Hořovice
   George Harrison a Resonet Grazioso HARRISON a PAGE
   Kapely s čs. elfo. kytarami v minulosti KYTARY A KAPELY dříve
   Kapely s čs. elfo. kytarami v dnešní době KYTARY A KAPELY dnes
   Čs. elfo. kytary na videozáznamech KYTARY A VIDEO
   Odkazy na zajímavé webové stránky ZAJÍMAVÉ ODKAZY
   Jolana bazar a Návštěvní kniha BAZAR, DISKUSE

kytarajolana@seznam.cz

Google

Hledaný výraz zapiš
BEZ INTERPUNKCE!

TOPlist

autor webu:
Vladimír Žák

Děkuji Michalu Slováčkovi za svolení k zveřejnění jeho práce.


MASARYKOVA UNIVERZITA

FILOZOFICKÁ FAKULTA

Ústav hudební vědy

Obor Hudební věda

Výroba elektrofonických kytar v Krnově


Bakalářská diplomová práce


Autor práce: Michal Slováček

Vedoucí práce: Mgr. Petr Kalina, PhD.

Brno 2011


Prohlášení

Prohlašuji, že jsem předkládanou práci zpracoval samostatně a použil uvedené prameny a literaturu. Současně dávám svolení k tomu, aby tato diplomová práce byla umístěna v Ústřední knihovně FF MU a používána ke studijním účelům.

Poděkování

Na tomto místě bych rád poděkoval Mgr. Petru Lykovi, PhD. za zprostředkování kontaktu na Ing. Jindřicha Závodného, dále pak pamětníkům z řad bývalých zaměstnanců odštěpného podniku Varhany Krnov za jejich ochotu a cenné výpovědi, jmenovitě Věře Unčovské (v letech 1970–90 zaměstnankyně sekci odbytu), Jiřímu Bogáči (v letech 1977–91 vývojový pracovník v sekci ELFO), Janu Pally (v letech 1963–89 vedoucí sekce ELFO), Martinu Hradečnému (v letech 1988–91 zaměstnanec v sekci dřevovýroby), již zmíněnému Ing. Jindřichu Závodnému (v letech 1968–88 ředitel odštěpného podniku Varhany Krnov) a v neposlední řadě pak Mgr. Petru Kalinovi, PhD. za vedení práce.

Obsah

Úvod 6

1.Úvod do problematiky studia elektrofonických kytar 7

1.1. Vývoj kytary 7

1.1.1. Nástroje koncepčně vycházející z kytary 10

1.2. Úvod do problematiky studia elektrotonů 12

1.2.1. Problematika systematizace elektrofonů 13

1.3. Problematika elektrofonických kytar 14

1.3.1. První elektrofonické kytary v Československu 14

2. Problematika výroby kytar v Krnově 16

2.1. Období spolupráce s vývojovým střediskem v Hradci Králové 18

2.2. Období samostatného vývojového střediska v Krnově 19

2.3. Poslední léta výroby elektrofonických kytar v Krnově 20

2.4. Dodatky k výrobě kytar v Krnově 21

2.4.3. Problematika značky kytar 22

2.5. Specifika elektrofonických kytar vyráběných v Krnově 22

2.6. Jednotlivé komponenty elektrofonických kytar krnovské produkce 23

2.6.1. Snímače pro havajské a diskantové typy kytar 23

2.6.2. Snímače pro basové typy kytar 26

2.6.3. Elektronika 27

2.6.4. Kobylky 27

2.6.5. Tremola 29

2.6.6. Struníky 31

2.6.7. Ladicí mechaniky 32

2.6.8. Pickguardy 32

2.6.9. Pražce 33

2.6.10. Ořech a srážeč strun 33

2.6.11. Výztuha krku a úchyt pro popruh 33

2.6.12. Dřevo pro výrobu kytar 34

2.6.13. Spojení krku s tělem 35

2.6.14. Struny 35

2.6.15. Příslušenství kytar 36

2.7. Krnovské elektrofonické kytary v minulosti a současnosti 37

2.7.1. Krnovské elektrofonické kytary v dobách jejich produkce 37

2.7.2. Krnovské elektrofonické kytary v době po ukončení jejich výroby 38

3. Konkrétní modely a jejich popis 40

3.1. Poznámky k identifikaci elektrofonických kytar z Krnova 40

3.2. Popis jednotlivých modelů 41

3.2.1. Grazioso 43

3.2.2. Arco 44

3.2.3. Star III 45

3.2.3 Diskant 46

3.2.4. Chord 46

3.2.5. Baso IV 47

3.2.6. Star V 48

3.2.7. Baso V 48

3.2.8. Pedro 49

3.2.9. Marina 50

3.2.10. Basora 50

3.2.11. Star VII 51

3.2.12. Uragán, Hurricane, Hurricane II 52

3.2.13. Alfa 52

3.2.14. Star VIII 53

3.2.15.Star IX 54

3.2.16. Baso IX 55

3.2.17. Star X 55

3.2.18. Baso X 56

3.2.19.Vikomt 57

3.2.20. Vikomt bass 57

3.2.21. Iris 58

3.2.22. Iris bass 59

3.2.23. Galaxis 60

3.2.24. Galaxis bass 60

3.2.25. Superstar 61

3.2.26. Superstar bass 62

3.2.27. Disco 63

3.2.28. Disco bass 63

3.2.29. RK Bass 64

3.2.30. Altro 65

3.2.31.Altro bass 65

3.2.32. Proxima 66

3.2.33. Proxima I 67

3.2.34. Proxima bass 68

3.2.35. Proxima L bass 68

3.2.36. RK 110 69

3.2.37. RK 120 70

3.2.38. RK 130 70

3.2.39. RK 140 71

3.2.40. Jolana Mini 72

3.2.40. Shrnutí krnovské produkce 73

Závěr 74

Resumé 75

Summary 76

Použitá literatura 77

Prameny 79

Seznam příloh 80


Úvod

Cílem práce je zmapovat historii výroby a vývoje elektrofonických kytar v bývalém odštěpném podniku Varhany Krnov, dále představit jednotlivé modely s přihlédnutím k tehdejšímu světovému vývoji ve výrobě těchto nástrojů.

Důvodem volby tématu byl můj dlouholetý zájem o elektrofony z organologického hlediska a současný neuspokojivý stav bádání konkrétní problematiky. V současnosti neexistuje publikace věnující se výrobě elektrofonických kytar v Krnově, což je dáno nejen nezájmem, ale též problematickou dostupností zdrojů. Archivních materiálů je nedostatek. Část práce tedy vychází z výpovědí pamětníků, především z řad bývalých zaměstnanců. To vyžadovalo maximální obezřetnost a kritický přístup k takto získaným informacím. Uvedeny jsou tedy především údaje, které bylo možno získat z více zdrojů a ověřit, nebo které se jevily jako vysoce pravděpodobné. Informace, které jsou spíše spekulativní, případně je nelze ověřit, uvedeny nejsou.

Druhá část práce popisuje modely nástrojů, jež se v Krnově vyráběly. Vzhledem k velké produkci a relativně krátkému časovému odstupu od doby ukončení výroby jsou dnes tyto nástroje relativně dobře dostupné v bazarech hudebních nástrojů. Díky možnostem volného prodeje hudebních nástrojů z druhé ruky na internetu bylo možno vyvodit závěry o výskytu jednotlivých modelů a zároveň shromáždit množství fotografií. Ty dokumentují nejen nástroje v původním stavu, ale i různě modifikované. Zde bylo opět třeba obezřetnosti i určité předešlé zkušenosti s elektrofonickými kytarami, jejich konstrukčními principy, vývojem v Československu a v zahraničí.

Hlavní náplní je shromáždit informace o výrobě elektrofonických kytar a nástrojích samotných, které by se zřejmě staly postupem času nedostupné.


1. Úvod do problematiky studia elektrofonických kytar

Zřejmě neexistuje téma práce, které by nemělo přesahy do jiných oborů, nebo oblastí. Stejně tak je tomu i u studia konkrétního hudebního nástroje vyráběného v konkrétní lokalitě a ve vymezeném čase. V úvodní kapitole se proto pokusím učinit historický exkurs do vývoje kytar, zmínit problematiku organologického třídění elektofonů.


1.1. Vývoj kytary

Pro vysvětlení vzniku prvních nástrojů kytarového typu existují dvě hypotézy. Podle první má kytara stejný původ jako loutna v arabském nástroji al úd. Ten byl v raném středověku přivezen s arabskými dobyvateli na pyrenejský poloostrov, kde se z něj na přelomu 8. a 9. století vyvinula jak loutna, tak kytara.1 Podle druhé teorie se kytara vyvinula zhruba ve stejné době a na stejném místě z fiduly.2 Loutna v průběhu renesance a baroka expandovala na sever.3 Byla známá prakticky po celé Evropě. Kytara se v těchto dobách vyskytovala pouze na území dnešního Španělska, Francie a Itálie.

První kytarové nástroje se v mnoha ohledech loutně podobaly. Krk byl uchycen k tělu v místech desátého pražce (převazu), ostrunění bylo sborové, místo pražců se používaly střevové převazy.4 K zredukování počtu strun na pět samostatných docházelo ve Francii v 18. století. V dobách pozdního klasicismu a raného romantismu se zájem o hru na kytaru zvyšoval. Nástroj byl znám i ve střední Evropě. Přidáním poslední basové struny se ladění standardizovalo do dnešní podoby, tedy E A d g h e´.5 To je připisováno nástrojáři Jakubu Augustu Ottovi z Výmaru.6 Další významnou osobou pro vývoj kytar je Johann Georg Stauffer, který inovoval ladicí mechaniku.7 Kytary z jeho doby mají menší rozměry těla oproti dnešním nástrojům a používalo se kovových pražců místo převazů. Uchycení krku k tělu je u dvanáctého pražce, tedy v polovině délky menzury, které má za následek vyváženější tón oproti předešlým nástrojům se zastřenějším zvukem. Na počátku 19. století byla kytara na jednom ze vrcholů popularity. Hráli na ni takové osobnosti jako Hector Berlioz nebo Nicolo Paganini. Uznávaným koncertním mistrem této doby byl Luigi Legnani, který si nechával stavět nástroje právě u Johana Georga Stauffera. V těchto dobách zároveň vznikaly nové nástroje, které koncepčně vycházejí z kytary. Většina z nich jsou dnes spíše muzejní exponáty, jelikož nenašly v koncertní praxi velkého uplatnění. Příkladem budiž arpegione.8 Jedná se o smyčcový nástroj vzdáleně podobný violoncellu se šesti strunami laděnými stejně jako u kytary. Od třicátých let devatenáctého století zájem o kytaru slábnul. Do jisté míry byla nahrazena citerou.

Nejvýznamnějším Staufferovým žákem byl Carl Martin. Ten emigroval do spojených států, kde založil svou firmu, Carl Martin & Co., která vyrábí nástroje dodnes. Důvody Martinovi emigrace byly především napjaté vztahy mezi jeho učitelem a cechem nástrojářů ve Vídni. Mezi Martinovy významné změny v konstrukci patří hlavně žebrování svrchní desky ve tvaru písmene X. Dále pak zvětšil korpus, čímž kytary dostávají mohutnější zvuk. Nástroje firmy Carl Martin & Co. byly a jsou užívány především v country, folk a bluegrassové hudbě. Pro interpretaci artificiální hudby nejsou příliš vhodné.9

Určitý standard pro výrobu takzvaných klasických, nebo též španělských kytar (jedná se o běžně užívaná označení stejného typu nástroje), zavedl španělský stavitel Antonio de Torres (1817–1892). Jeho nástroje zejména z pozdějších let byly podobné nástrojům dnešních výrobců. Mezi Torresovo originální konstrukční řešení náležel systém vějířovitých žeber svrchní desky. Na nástroje z Torresovy dílny hrál například Francisco Tarrega. Pochopitelně každý současný výrobce tohoto typu kytar má své vlastní postupy a technická zlepšení, které se buď naučil, nebo k nim dospěl sám, ale jakýmsi archetypem tohoto nástroje je dílo Torresovo.

Kytara má ovšem mnoho podob, které jsou dány především pestrostí žánrů hudby, v nichž našla uplatnění. Každý z typů nástroje má své určité tónové vlastnosti a možnosti techniky hry, které jej předurčují pro určitý druh hudby, pro který byly sestrojeny. Tím je kytara jako hudební nástroj výjimečná. Většina evropských nástrojů má za sebou letitý vývoj, který jakoby končí v určitém univerzálním typu, jehož lze užít ve spoustě mnohdy i nesourodých žánrů. Kytara naopak postupuje spíše k mnohosti. Dělí se na několik typů nástrojů dle potřeb žánru, případně doby, kdy vznikly. Pokusím se proto zde uvést hlavní vývojové tendence zejména první poloviny dvacátého století.

Hlavním nedostatkem, se kterým se kytara potýkala, byl její tichý zvuk.10 Problém začal být vážný zejména v době nástupu jazzu, kdy bylo v tehdejších souborech často užíváno trombonů, trumpet a saxofonů, což jsou všechno silně znějící nástroje, v jejichž přítomnosti se kytara zvukově ztrácela i jako harmonický doprovod. Sólová hra se pak stala v takovém souboru téměř nemyslitelnou. Kromě zesílení pomocí amplifikace došlo k několika pokusům o akustické zesílení hlasitosti nástroje.

Významné je v této oblasti dílo Maria Meccaferriho, který konstruoval své nástroje pro francouzskou firmu Selmer, známou především výrobou saxofonů a klarinetů. Nástroje nesly jméno po svém tvůrci, tedy Meccaferri. Byly vyráběny ve třicátých letech dvacátého století. Vyznačovaly se velkým korpusem, poměrně malým ozvučným otvorem buď ve tvaru písmene D s vnitřním rezonátorem (dřívější modely), nebo ve tvaru malého oválu. To měo za následek harmonicky chudší, ale velmi průrazný charakter zvuku. Tyto nástroje proslavil především Jean Baptist „Django“ Reinhardt (1910–53). Zájem o jeho styl hry na přelomu milénia začal stoupat, a to způsobilo poptávku po tomto typu instrumentu. Dnes tedy vyrábí koncepčně podobné kytary hned několik výrobců – od větších podniků, jež zhotovují nástroje sériově, až po jednotlivé mistry kytaráře, kteří staví kytary na zakázku.

Firma Gibson také přišla s konstrukčními inovacemi, např. jako první začala vyrábět nástroje s klenutou vrchní deskou a otvory ve tvaru písmene f podobnými jako u houslí.11 Tyto nástroje se taktéž vyznačovaly silnějším zvukem a v pozdějších dobách bývaly osazovány (někdy dodatečně, jindy již při výrobě) elektromagnetickými snímači. Koncepčně podobné typy nástroje začaly vyrábět i jiné firmy, např. Gretch, Epiphone následně v padesátých a šedesátých letech i československá Cremona. Na rozdíl od předešlého typu, tento se těší neustálé přízni, zejména pak u jazzových kytaristů. Existují ještě další výrobci - někteří používají na své nástroje vlastní konstrukční prvky, jiní pouze kopírují slavné vzory.

Cílem této podkapitoly bylo především postihnout kytaru jako rozmanitý nástroj se spoustou podob, které bývají mnohdy vázány na určitý hudební styl. Tato rozmanitost vede též k zamyšlení, zda je ještě možné daný nástroj za kytaru považovat, či nikoli. To by ale mohlo vést ke zbytečné zmatečnosti v označování těchto hudebních nástrojů. Přesto existují nástroje, které z kytary koncepčně vycházejí a mnohdy ještě neztratily její charakteristické rysy, ale vžil se pro ně jiný název.


1.1.1. Nástroje koncepčně vycházející z kytary

V průběhu vývoje kytary se z ní vyvinulo několik nástrojů s vlastním názvem. Zmíněno již bylo arpegione, na jehož vývoji se podílel Johann Georg Stauffer.

Z počátku devatenáctého století pochází též kytarová lyra,12 která se vyskytovala především ve Francii. Tvar korpusu byl symetrický, podobný lyře, tedy připomínal písmeno U s hmatníkem uprostřed pod strunami. Struny byly samostatné, ale jejich počet a ladění nebylo ustáleno. Tento typ nástroje představuje slepé rameno ve vývoji kytary. Dnes je kytarová lyra podobně jako arpegione spíše kuriozitou než živým nástrojem z koncertních síní.

Podobně slepou větev představuje kytara s bordunovými strunami (možné označení též kytarová harfa). Tento nástroj byl populární především od druhé poloviny devatenáctého do počátku dvacátého století. Kytarová harfa měla podobně jako theorba basové bordunové struny, které neprocházely nad hmatníkem. Jejich počet se různil. Některé nástroje mohly mít i vzpěru pod bordunovými strunami s pokračující svrchní deskou, ve které mohly být až dva další rezonanční otvory. Zejména tento typ tvarově zdánlivě připomíná harfu, koncepčně je však odvozen od kytary. Nástroje tohoto typu byly oblíbeny zejména v Rakousku. Emigranti jej pak přiváželi do Spojených států amerických.

Z konce devatenáctého století pochází též kytarová loutna. Nástroj, se kterým se lze dnes hojně setkat v bazarech a internetových aukcích13 i v České republice.14 Zde bývá mnohdy mylně označována za loutnu, kterou svým tvarem těla může připomínat. Struny jsou však samostatné a je jich šest v klasickém kytarovém ladění. Krk je díky menšímu počtu strun oproti loutnovému užší, opatřený kovovými pražci. Hlavice bývá mnohdy zdobená. Tento nástroj měly především reagovat na vznikající poptávku po starší hudbě, která byla zároveň viděna zkresleným dobovým pohledem. Jak již bylo naznačeno, nástroj se vyskytoval zejména ve střední Evropě, především v německy mluvících zemích.

Z hudebních nástrojů, které přežily do dnešní doby, jmenujme na příklad ukulele.15 Ukulele se vyvinulo z portugalské kytary cavaquinho. Ta byla importována na Havaj, kde byla v osmdesátých letech devatenáctého století upravena do podoby dnešního sopránového ukulele. Ladění nástroje je g´ c´ e´ a´ pro velikost sopránového, koncertního i tenorového typu nástroje. Ve čtyřicátých letech dvacátého století byl vyvinut poslední největší barytonový typ ukulele laděného o kvartu níž než zbylé typy nástroje. Po první světové válce přichází na trh také ukebandžo – ukulele s rezonátorem koncepčně vycházejícím z bendža. Podobně jako u loutnové kytary, i zde jde o spojení dvou nástrojů, které vypadají koncepčně podobně, ale z hlediska historického vývoje existují samostatně.

Za zmínku jistě stojí i rezofonická kytara neboli dobro.16 Šlo opět o jeden ze způsobů, jak zesílit slabý zvuk kytary. Změny se týkají především rezonátoru – hlavně svrchní desky, jež je opatřena v místě kobylky větším kovovým rezonátorem kruhového tvaru a případně i dvěma menšími rezonátory blíže ke krku, které zlepšují vyzařování zvuku do prostoru. Vznik prvních rezofonických kytar spadá do druhé poloviny dvacátých let dvacátého století. Vynálezcem tohoto typu nástroje je Ján Dopyera (rozený Dopera) – syn slovenských emigrantů (narozen ještě v Evropě). Ten se svými bratry Rudolfem a Emilem zakládá firmu Dopyera Brothers, zkráceně Dobro. Název dobro se pro rezofonickou kytaru ujal, a proto jsou tyto dva názvy v zásadě synonymní.


1.2. Úvod do problematiky studia elektrotonů

Problematika studia elektrofonů je velmi rozsáhlá a v mnoha ohledech dosud neuspokojivě řešená. Způsobuje to především rychlý vývoj této dnes již samostatné skupiny hudebních nástrojů, který klade vysoké nároky na organologa. Důležité je sledování novinek, stejně tak studium historie jednotlivých nástrojů a mnohdy nejen elektrofonů, neboť spousta elektrofonů se vyvinula z nástrojů mechanických. V dřívějších dobách hrála roli v neuznávání elektrofonů i jistá tendence nepřijímání elektrofonů jako plnohodnotných hudebních nástrojů a celkový skeptický pohled na tyto instrumenty. To bylo způsobeno mnoha důvody, zejména tím, že většina elektrofonů našla velké uplatnění v hudbě nonartificiální – tedy v té oblasti, které se muzikologie věnuje poměrně krátce. Elektrofony našly své uplatnění i v hudbě artificiální,17 zejména v druhé polovině dvacátého století – čili v hudbě, které dáváme přídomky nová nebo soudobá. Tento druh hudby bývá ale mnohdy běžnému posluchači nedostupný, nebo naprosto cizí.

To vše má za následek také nedostatek seriózní literatury k problematice elektrofonů. Existuje mnoho publikací, které mají spíše popularizační charakter a nelze je považovat za relevantní organologickou literaturu. Zároveň jsou tyto publikace mnohdy zaměřeny pouze na jeden typ hudebního nástroje. Taktéž některé přehledové práce často záměrně vypouští kapitolu o elektrofonech – například poslední vydání knihy Hudební nástroje Antonína Modra.18


1.2.1. Problematika systematizace elektrofonů

Právě nedostatek přehledové literatury a dynamický vývoj má za následek dosud neuspokojivě řešenou klasifikaci elektrofonů.

Pro většinu elektrofonů je nezbytná i zvuková aparatura sestávající se ze zesilovače a reproduktoru. Zpravidla pro nástroje napodobující zvuky akustických nástrojů se využívá aparatury, která přenáší a zesiluje zvuk co nejvěrněji, ale v některých případech, jako je tomu právě u elektrofonických kytar, se aparatura i s reproduktory podílí na výsledném charakteru tónu. Různé aparáty mají své charakteristické zvukové vlastnosti, které jej částečně předurčují k určitému hudebnímu stylu.

Samotné třídění elektrofonů bývá omezeno pouze na rozčlenění do dvou kategorií. Dělí se podle oscilátoru, který může být buď mechanický, nebo elektronický. Nástroj s mechanickým oscilátorem zpravidla zní i bez použití zesilovače, většinou ale velmi slabě a barva zvuku je výrazně odlišná od té po zapojení elektřiny. U nástrojů s elektronickým oscilátorem se terminologie shoduje a v takovém případě se hovoří o elektronických hudebních nástrojích. V případě nástrojů s mechanickým oscilátorem se terminologie rozchází. Antonín Modr píše o mechanicko-elektrických hudebních nástrojích,19 připouští i termín elektrofonické. Milan Guštar používá termín elektromechanické hudební nástroje.20 Pavel Kurfürst v tomto případě píše o elektrofonických hudebních nástrojích a termín elektrický hudební nástroj zcela zamítá. Vzhledem k místu a době vzniku své práce, držím se poslední zmíněné terminologie. Tedy i hudební nástroj, kterému se zde hodlám věnovat, označuji jako elektrofonická kytara proti běžně užívanému elektrická kytara. Osobně jsem přesvědčen o správnosti termínu elektrofonická kytara, byť jsem si vědom, že termín elektrická kytara je již natolik zavedený, že nemá cenu se proti němu výrazněji vymezovat, zejména v mluveném projevu.

Z uvedeného vyplývá, že problematika třídění elektrofonů není dostatečně vyřešena, a lze tedy hovořit o výzvě do budoucnosti. Vzhledem k faktu, že vývoj elektrofonů pokračuje a výhledově v blízké budoucnosti i pokračovat bude, jsou možná pouze dvě řešení. Prvním řešením by byla taková systematika, která snese doplňování, bude dostatečně univerzální a flexibilní – tedy vytvořit obdobu Horbostelovy a Sachsovy systematiky. Druhou možností je čekat, až se vývoj elektrofonů sám ustálí a bude možné je systematizovat i s případným příklonem k historickému vývoji elektrofonů.


1.3. Problematika elektrofonických kytar

Obecná problematika elektrofonických kytar je poměrně důkladně rozebrána v publikaci Elektrofonické kytary Díl I. Elektronika nástroje,21 která vyšla pro potřeby odštěpného závodu Varhany Krnov a je součástí přílohy práce. Sešit má povahu archivního materiálu, neboť se jedná o neprodejný výtisk. Publikace ale nezmiňuje problematiku výroby elektrofonických kytar v Československu, nezbytnou pro pochopení významu výroby v Krnově.


1.3.1 První elektrofonické kytary v Československu

Určit s jistotou, kdy přesně byla dovezena, případně vyrobena, elektrofonická kytara na území bývalého Československa, je téměř nemožné. Údajně již v roce 1940 měl na elektrofonickou kytaru hrát v brněnské kavárně Savoy Ladislav Kozderka.22 K dalšímu rozšíření elektrofonických kytar došlo v poválečných letech vlivem amerických vojsk. Je vysoce pravděpodobné, že již v této době dochází k prvním amatérským pokusům o stavbu těchto nástrojů.

První sériová výroba byla započata v roce 1955 v národním podniku Dřevokov Blatná. Nástroje byly vyráběny pod značkou Resonet, což byla původně firma zabývající se výrobou elektrofonických pian. Po znárodnění připadla pod podnik Dřevokov, který se primárně zabýval výrobou nábytku. Zde byla zkonstruována kytara Grazioso, elektrofonický kontrabas Arco a havajská kytara Akord.23 Všechny tři nástroje vešly do sériové výroby, mimo jiné reprezentovaly Československo na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde byla uzavřena smlouva s firmou Selmer, která se starala o export pro západní trh. Nástroje se vyvážely pod obchodní značkou Futurama. Díky nízké ceně byly nástroje vyhledávány především začátečníky a méně majetnými muzikanty. Jedním z majitelů byl i George Harrison. Na jeho nástroji je zvláštní především fakt, že nese ještě označení Resonet. Šlo tedy patrně o jeden z prvních nástrojů určených na export.

Podmínky v Blatné ale výrobě nepřály a byla již roku 1959 spolu s vývojem (v čele s Josefem Růžičkou) přesunuta do Hradce Králové. Nástroje byly vyráběny pod označením Neoton. V roce 1960 byla zkonstruována Kytara Neoton Jolana, kterou konstruktér Růžička pojmenoval po své dceři. Označení „Jolana“ se poté začalo používat jako značka, čili většina dalších elektrofonických kytar vyrobených v Československu nesla označení „Jolana“, ačkoliv byly v průběhu času vyráběny dokonce na třech místech. Výroba i vývoj v Hradci pokračovaly do roku 1976.

Kromě Krnova se v roce 1979 započala také výroba a vývoj v podniku Harmonika Hořovice. Tento podnik jako jediný přežil i dobu privatizace a pokračuje dodnes jako NBE Corp. s.r.o. ve výrobě elektrofonických kytar (především pro jiné světové značky, např. Epiphone, Hohner, Eko aj.).


2. Problematika výroby kytar v Krnově

Rozhodnutí vyrábět v Krnově elektrofonické kytary bylo spíš z nouze, než ze zájmu vedení. Tehdejší odštěpný závod Varhany Krnov se nacházel v krizové situaci. Padesátá léta výrobě varhan nepřála a podnik měl problémy s odbytem především na domácím trhu. Spousta zaměstnanců začala podnik opouštět, hledala si jiná zaměstnání, mnohdy mimo původní profesi. Uvažovalo se o zrušení výroby varhan. Podnik se měl dále zabývat zpracováním a výrobou produktů ze dřeva.

Kdo byl hlavním iniciátorem zahájení výroby kytar v Krnově, není dodnes příliš jasné. Jisté ale je, že tento nový provoz vyžadoval nové prostory i zaměstnance, případné přeškolení těch stávajících. S výrobou se započalo roku 1962. Byla vytvořena nová sekce výroby zvaná ELFO, která měla na starosti výrobu a montáž elektroniky kytar. Mistrem výroby se stal Milan Halák, technologem Alois Pech. Oba byli vyučeni v Lubech u Chebu. Nutno podotknout, že ještě dlouho trvalo, než se krnovská výroba osamostatnila a než se zde vytvořilo vlastní vývojové středisko. Prozatím byla výroba především závislá na vývoji z Hradce Králové pod vedením Josefa Růžičky. V prvních dvou letech probíhala výroba jednotlivých částí kytar v areálu národního podniku Varhany Krnov a samotná montáž nástrojů se realizovala v areálu Březinka, odkud se opět expedovaly již hotové nástroje zpět do prostor podniku. V roce 1963 pak byla celá výroba soustředěná pouze v prostorách národního podniku Varhany Krnov. Vedoucím elektrovýroby se od roku 1963 stal Jan Pally, který zde pracoval až do konce výroby v roce 1991.

Počátek výroby kytar v Krnově se víceméně kryl s nástupem bigbítu24 v Československu. Pokud tedy o kytary z Blatné v tuzemsku nebyl veliký zájem a tyto nástroje byly spíše považovány za jakousi kuriozitu, od poloviny šedesátých let zájem o elektrofonické kytary stoupl několikanásobně. Výjimku v tomto případě představoval typ havajské kytary. Zájem o ni v průběhu šedesátých let slábnul, proto nakonec byla její výroba ukončena. Podobný trend, čili zvýšený zájem o basové a diskantové elektrofonické kytary, byl i v jiných zemích tehdejší Rady vzájemné hospodářské pomoci. Nástroje tedy byly vyváženy i na export do zemí tehdejšího Východního bloku. Pro Sovětský svaz se vyráběl speciální model, který svým tvarem těla připomínal balalajku. Tento model byl v tehdejším Československu neprodejný, a proto se s ním dnes u nás nesetkáme ani ve sbírkách nástrojů, ani v hudebních bazarech. Tento nástroj byl svým tvarem poměrně nepraktický. Jakmile se sovětští hudebníci dozvěděli o jiných modelech, vyráběných v Krnově, zájem o balalajkový model opadl. Nutno podotknout, že elektrofonickou kytaru tvarem záměrně připomínajícím balalajku vyráběla v pozdních osmdesátých letech americká firma Kramer, pod modelovým označením Gorky Park, a nástroj se stal do jisté míry dobovým svědectvím o postupném zlepšování vztahů Spojených států amerických se Sovětským svazem. Nicméně ani tento nástroj se nedočkal velikého zájmu kytaristů.

Výše zmíněná smlouva s francouzskou firmou Selmer se vztahovala i na výrobu v Hradci Králové a v Krnově. Některé nástroje byly tedy určeny na export do Anglie a Francie. Tyto kytary nesly opět označení Futurama a proti nástrojům pro východní trh měly některé drobné estetické úpravy, například kloboučky na potenciometrech a krytky na snímače byly kovové. Možné také je, že i některé elektronické komponenty dodával odběratel. Nicméně politická situace vývozu do západních zemí příliš nepřála. Odběratel se navíc snažil snížit nákupní cenu jednoho nástroje z dvanácti liber na osm, což by bylo pro výrobce nevýhodné. Výroba podléhala plánování bez dostatečné flexibility, aby vyhověla požadavkům trhu, například Selmer projevil po představení prototypu modelu Tornádo veliký zájem a požadoval tři tisíce kusů za čtvrt roku. Model vešel do sériové výroby s půlročním zpožděním. Kvůli tomu firma Selmer smlouvu vypověděla, a tím ztratily kytary z Krnova svého oficiálního distributora pro západní trh. V ojedinělých případech byly nástroje vyváženy fyzickými osobami a někteří hudebníci ze západních zemí si nástroje pořizovali jako kuriozitu. Zvláště po pádu železné opony vzbuzovaly elektrofonické i elektronické hudební nástroje ze zemí bývalého Východního bloku zájem především u sběratelů hudebních nástrojů. Mnohdy je tedy možné narazit i na elektrofonické kytary na zahraničních internetových aukcích a bazarech.25 Často však u těchto nástrojů bývá jako země původu uváděn Sovětský svaz. Možná je to zapříčiněno neznalostí prodejce, nebo se naopak prodejce snaží nástroj udělat pro potenciálního kupce zajímavějším.

2.1. Období spolupráce s vývojovým střediskem v Hradci Králové

Druhá polovina šedesátých let byla celkově pro odštěpný podnik Varhany Krnov poměrně úspěšná. Především se opět zvyšovala poptávka po varhanách, které byly exportovány do Sovětského svazu, mnohdy i do západních zemí, jako bylo například Norsko26 a produkce kytar se nadále zvyšovala. Největším odběratelem se stal Sovětský Svaz, kam je zasíláno zhruba šest set až sedm set kytar za měsíc. Bohužel tento odběratel nástroje vykupoval za cenu mnohdy sotva pokrývající výrobní náklady. Kytary byly také exportovány do Maďarska, Polska a Německé demokratické republiky. Do každé z těchto zemí se zasílalo řádově několik stovek nástrojů ročně, za něž se platilo rubly. Kytary se též exportovaly do Jugoslávie, ale zde nebyla poptávka příliš velká, řádově šlo zhruba o desítky nástrojů ročně a prodávaly se za dolary. Do těchto zemí se zboží přepravovalo železnicí. Byla i snaha vyvážet nástroje na Kubu. Nicméně první várka kytar údajně nedorazila, což byl důvod k jejímu nezaplacení a následnému ukončení spolupráce. Neúspěšný byl též kontrakt s Čínou, kam sice nástroje dorazily, byly i zaplaceny, nicméně o ně nebyl projeven zájem. Uzavírání smluv se zahraničními odběrateli a distributory měla na starosti společnost Musicexport se sídlem v Praze. Distribuci v Československu zajišťoval oborový podnik Hudební Nástroje se sídlem v Hradci Králové, který sdružoval všechny tehdejší výrobce hudebních nástrojů.27 V praxi to znamenalo, že nástroje pro zahraničí byly z Krnova expedovány do Prahy a nástroje určené pro Československo do Hradce Králové. Odtud se nástroje převážely do hlavních skladů hudebních nástrojů v Československu a teprve odtud do jednotlivých prodejen.28 Pro Československo se vyrábělo zhruba pět set až šest set kytar ročně, přičemž pro tento trh měly být původně určeny nástroje druhé jakosti (například s drobnými vadami na povrchové úpravě a podobně). Od této filozofie se ale nakonec upustilo, a tudíž prakticky nebylo rozdílu mezi nástroji pro zahraniční a československý trh.

V roce 1968 proběhlo výběrové řízení na post ředitele závodu. Vítězem výběrového řízení se stal Jindřich Závodný, který ve funkci setrval dalších dvacet let. Politická neangažovanost a ryzí charakter nového ředitele zřejmě přispěly k celkové příjemné atmosféře a dobrým vztahům na pracovišti, na které všichni pamětníci dodnes vzpomínají. Mimo své technické vzdělání se Závodný věnoval hudbě, na příklad i jako příležitostný aranžér orchestru Gustava Broma. Díky takto vzniklým vztahům hráli kytaristé a baskytaristé v orchestru Gustava Broma na krnovské nástroje. Vyjmenovat všechny významné československé interprety, kteří kdy hráli na kytary z Krnova, je téměř nemožné. Nevýhodou krnovské produkce byla právě masová výroba, která nevycházela vstříc požadavkům jednotlivých instrumentalistů. Nevyráběli se proto nástroje speciálně na míru pro tehdejší představitele populární hudby, jako například v Hradci Králové, kde zkonstruovali na zakázku kytaru pro Waldemara Matušku. Navíc všeobecným trendem bylo tíhnout ke všemu zahraničnímu, mnohdy i ze zemí Východního bloku. Tyto nástroje pak byly zpravidla dražší a mnohdy méně kvalitní. Nástroje ze západních zemí, především ze Spojených států amerických, a později z Japonska ty krnovské kvalitou předčily, nicméně byly pro většinu tehdejších hudebníků nedostupné. Ze známějších osobností, které tehdy krnovský podnik navštěvovaly, jmenujme Petra Jandu, Karla Vágnera či později Jožo Ráže. Tito interpreti hráli na krnovské kytary pouze na předváděcích akcích, v běžné praxi ale používali západní nástroje, které si díky svému tehdejšímu postavení mohli dovolit.

V tomto období byl krnovský podnik plně závislý na vývoji v Hradci Králové. V praxi to znamenalo, že se v Hradci Králové vyrobil prototyp nástroje, který byl zaslán i s konstrukčními pokyny do Krnova. Zde se vyrobil omezený počet kusů, který byl zpátky zaslán do Hradce Králové na posouzení kvality. Po té se konstrukční tým z Hradce Králové vyjádřil k vyrobeným nástrojům a případně se domluvily další detaily výroby.29

2.2. Období samostatného vývojového střediska v Krnově

Vývojové středisko v Hradci Králové k 1. 1. 1975 ukončilo svou činnost. Vzniklo zde vakuum, kdy v celém Československu nebylo vývojového střediska pro elektrofonické kytary, byť výroba v Krnově pokračovala. Situace byla řešena jednak vznikem nového vývojového střediska v Hořovicích, kde tamější Harmonika Hořovice začala s výrobou nových modelů elektrofonických kytar. V Krnově chvíli pokračovala výroba modelů z královéhradeckého vývoje, ale zároveň se podnik hodlal osamostatnit, tak vzniklo roku 1977 v odštěpném závodě Varhany Krnov samostatné vývojové středisko. Původně byla mezi záměry i výroba elektrofonické varhany. Na tuto aktivitu se vyčlenilo oborovým podnikem Hudební Nástroje tři sta tisíc korun československých. Zaměstnán byl Jiří Bogáč, expert na slaboproud, který pokračoval dále i na vývoji kytar až do konce výroby. Došlo k zahájení externí spolupráce s československou legendou v oblasti výroby elektrofonických varhan Oldřichem Zachařem.30 Nicméně vývoj ve světě již nebylo možné dohnat ani s pomocí této finanční injekce. Navíc dle tehdejšího plánování výroby se elektrofonické a elektronické klávesové nástroje vyráběly především ve Východním Německu pod značkou Vermona.

Nově vzniklý tým vývojových pracovníků se posléze soustředil na zdokonalení elektroniky kytar, především snímačů. Dále se pracovalo na zlepšení konstrukcí kytar. Celkově lze říci, že docházelo k určitému rozdělení výroby na nástroje dražší, poměrně kvalitní, a na kytary levnější, s použitím levnějších komponentů. Export do zahraničí pokračoval v nezměněné podobě, nové kontrakty nebyly uzavřeny.

2.3. Poslední léta výroby elektrofonických kytar v Krnově

Období pomalého konce výroby lze hledat částečně v odchodu ředitele Závodného do důchodu v roce 1988. Paradoxem je, že právě v těchto posledních letech se začaly vyrábět nejkvalitnější nástroje z celé produkce. Šlo o modelovou řadu RK, která byla konkurenceschopná i západním nástrojům. Ke všemu se do krnovské výroby kytar v jejich posledních letech opět investovalo. Nakoupily se nové navíjecí stroje pro snímače i nové stroje pro lakování kytar, které umožňovaly použití kvalitnějších laků. V zásadě vše nasvědčovalo tomu, že celkový přechod ke kapitalismu nebude činit zvláštní problémy, dokonce výrobní prostory navštívil Stuart Spector, majitel a zakladatel švýcarské firmy Spector, specializující se na výrobu basových kytar. Ten plánoval uzavření smlouvy s krnovským výrobcem, který by pro jeho značku vyráběl levnější modelové řady nástrojů, obdobně jako tomu bylo na počátku výroby s firmou Selmer. Údajně prý došlo i k sepsání smlouvy, nikoli však k jejímu naplnění.31 Změny ve světové i domácí politice se projevily na krnovském závodě velmi nepříznivě. Podnik byl privatizován a noví majitelé chtěli dále pokračovat ve velkovýrobě kytar, což nebylo šťastné rozhodnutí. Hlavní odběratel, Sovětský svaz, se dostával do ekonomických problémů. Poslední zásilka nástrojů byla odcizena, čímž se výroba kytar dostala do finančních potíží. Zpětně lze říci, že pokud by se výrobce zaměřil na výrobu menšího počtu kusů kvalitních nástrojů pro tuzemské a západní odběratele, měl by daleko větší šanci na překonání období první půle devadesátých let. Výroba masivních elektrofonických kytar byla ukončena v červnu roku 1991. Nově vzniklá společnost Rieger-Kloss varhany s.r.o. se nadále soustředila především na výrobu varhan. V současné době tento podnik vyrábí pouze akustické kytary s možností instalace piezo snímače a předzesilovače. Kvůli odlišné koncepci těchto kytar, nenávaznosti na předchozí výrobu, se jim tato práce nevěnuje.

Obětí těchto změn v podniku nebyla pouze výroba samotná, ale i velká část dokumentů - především mnoho technických výkresů a některých záznamů, bylo zničeno - a dále pochopitelně došlo k velkému odlivu zaměstnanců, především z řad technologů a vývojářů. Další nepříjemností bylo nešťastné rozhodnutí z roku 2004 o přemístění pozůstatků archivu z půdních prostor do sklepních, kde byly roku 2006 při povodni vyplaveny. Získání původní technické dokumentace je tedy dnes prakticky nemožné, pročež práce čerpá především z výpovědí bývalých zaměstnanců.


2.4. Dodatky k výrobě kytar v Krnově

Odštěpný závod Varhany Krnov po dobu výroby elektrofonických kytar zaměstnával kolem tří set lidí. Na samotném oddělení ELFO pracovalo kolem třicítky zaměstnanců a zhruba další třicítka se podílela na zpracování dřeva pro kytary.32 Z těchto počtů jasně vyplývá, že varhany byly neustále hlavní náplní provozu. Zároveň ale lze z uvedených čísel vyčíst, že se jednalo o největší výrobu elektrofonických kytar na území bývalého Československa. Současní největší výrobci kytar v České republice zaměstnávají kolem třicítky zaměstnanců.

Dále je pak nutné poznamenat, že se v případě krnovské produkce jednalo o sériovou výrobu, která byla prováděna úkolově. To znamená, že většina zaměstnanců podílejících se na výrobě kytar nebyla školenými kytaráři, ale pouhými dělníky, kteří prováděli pouze určitou část výroby. Každý z nich ale musel ovládat minimálně dva až tři úkoly. Tak byla zajištěna bezproblémovost chodu výroby a možnost nahrazovat zaměstnance v případě jejich pracovní neschopnosti.33


2.4.3. Problematika značky kytar

V dnešní době je tendence všechny elektrofonické kytary vyráběné v Československu chápat jako nástroje značky Jolana. Toto označení je ale nepřesné. Především proto, že první nástroje z Blatné nesly označení Resonet. Raná produkce z Hradce Králové nesla označení Neoton. Až od roku 1962 se začalo používat označení Jolana. Nicméně je otázkou, zda k označení Jolana bylo možno přistupovat jako ke značce nástroje. V podmínkách socialistického hospodářství nebyl na obchodní značku kladen veliký důraz. Mnohdy již v předchozích dobách zavedené a světoznámé značky, mající tradici výroby v určité lokalitě, byly vyráběny na jiných místech v republice. Vzhledem k tomu, že označení Jolana se užívalo pouze do roku 1989, pomineme-li menší série kytar současného výrobce NBE Corp. s.r.o. z roku 2004 a 2009, je tedy skutečně otázkou, zda k označení Jolana přistupovat jako ke značce hudebních nástrojů, či pouze jako k zjednodušujícímu paušálnímu označení všech sériově vyráběných elektrofonických kytar v Československu.


2.5. Specifika elektrofonických kytar vyráběných v Krnově

Nástroje z krnovského podniku měly některé společné rysy a určité charakteristické znaky. Především se v Krnově vyráběly nástroje masivní (tzv. solid body), což bylo dáno rozdělením výroby, přičemž v celé produkci najdeme pouze čtyři výjimky. Byly to hned z prvních let výroby diskantové modely Marina, Diskant, Diskant II a basový model Basora. Nástroje s masivním tělem jsou pro sériovou produkci jednodušší a většinu úkolů při výrobě zvládne i nekvalifikovaný personál. Dalším charakteristickým znakem je, že velká část basových typů kytar koncepčně vycházela z modelů diskantových a nesla stejné modelové označení s přídomkem bass. To bylo charakteristické víceméně pro celou sériovou produkci elektrofonických kytar v Československu od druhé poloviny šedesátých let do konce let osmdesátých. Nutno zde připomenout, že většina zahraničních výrobců vyrábějících jak modely diskantové, tak basové, přistupovala a přistupuje k basovým a diskantovým typům jako ke dvěma odlišným nástrojům, což je dáno i odlišností techniky hry. Jen zřídka kdy basové i diskantové modely nesou stejné označení a svým tvarem jsou si tolik podobné jako v případě téměř celé československé produkce. Konkrétně u krnovské produkce je zřejmé, že spíše basové modely napodobovaly svým tvarem a některými detaily modely diskantové, neboť právě u diskantových modelů lze mnohdy spatřit určité podobnosti s nástroji světových značek. Naproti tomu některé basové modely se mohou zdát bez znalosti jejich diskantových protějšků celkem originální.

Dalším důležitým znakem byl fakt, že na poměrně veliké množství nástrojů vyráběných v Krnově se mnohdy používalo shodných komponentů. Některé modely se od sebe lišily pouze tvarem, zapojením elektroniky či rozdílnými ovládacími prvky. Pouze ve výjimečných případech se pro určitý model speciálně vyvinul určitý komponent, který nebyl dále používán pro další modely. Právě tento přístup měl mnohé výhody. Umožňovalo to vyvíjet veliké množství nových modelů. Zároveň tím byla vyřešena dostupnost náhradních dílů, které byly v některých případech stejné jak na nástrojích z poloviny šedesátých, tak z konce let osmdesátých.


2.6. Jednotlivé komponenty elektrofonických kytar krnovské produkce

Pro celkové zjednodušení a zamezení opakování stejných informací je přehlednější popsat zvlášť jednotlivé komponenty, následně vytvořit soupis jednotlivých modelů, kde budou nástroje popsány podle jednotlivých charakteristik, mezi něž patří také použití jednotlivých součástí. Kytarový hardware a elektronika mnohdy neměly své vlastní názvy, respektive díky nedostupnosti technických dokumentů nejsou dodnes dochovány. Pro potřeby práce je použito zjednodušujícího označení, které v případě, že byl daný komponent použit pouze na jednom modelu nástroje, pojmenovávám podle modelu nástroje. Byl-li užit na více modelech nástrojů a není dodnes známo jeho označení, volím název, který nejlépe charakterizuje jeho vlastnosti. Těchto názvů jsem následně použil v tabulkách, které popisují charakteristiky jednotlivých modelů. To zjednodušuje celkový vhled do problematiky.

2.6.1. Snímače pro havajské a diskantové typy kytar

V prvních kytarách Grazioso bylo zřejmě použito původních neoznačených snímačů vyvinutých ještě v dobách Resonetu Blatná, které neměly samostatné krytky a byly součástí celého pickguardu z bílého plastu. Vyplývajícím nedostatkem Grazioso snímačů byla nemožnost celkového nastavení vzdálenosti pólových nástavců od strun. Konstrukčně se jednalo o single snímače. Koncepčně vycházely ze single snímačů používaných pro Fendery Stratocatery. Název volím dle modelu, na kterém byly používány, tedy Grazioso.

Dlouho používaným typem se stal snímač Brilant. Snímač byl zřejmě vyvinut již v Hradci Králové a používal se na veliké množství nástrojů jak diskantových, tak i havajských. Konstrukčně se jednalo opět o single snímač ve vlastním plastovém, zpravidla bílém, výjimečně černém pouzdře. Na nástrojích pro export firmou Selmer se používalo kovových pouzder. U tohoto snímače se dala nastavit nejen výška pólových nástavců pod strunami, ale také s pólovými nástavci posunovat do stran, což patrně nemá ani ve světové produkci obdoby. Díky tomu nemohl být drát navinut přímo na magnety a krytka snímače byla větší. Jednalo se tedy spíše o obdobu snímače typu P90 z produkce americké firmy Gibson, nežli o klasický single snímač společnosti Fender. Tento snímač se prodával rovněž samostatně jako úchytný ke krku kytar. Dodatečně se jím osazovaly především kytary z produkce tehdejší Cremony v Lubech u Chebu. Tento typ snímače, stejně jako předchozí, nebyl zalit voskem ani jinou látkou, tudíž se stává náchylným ke zpětné vazbě. Svými vlastnostmi je pro většinu moderních stylů nepoužitelný. Posléze byl vylepšen posílením výstupního napětí a pozměněním tvaru krytek. Takto vylepšený snímač nesl označení Brilant DeLuxe.

Další typ patrně neměl své označení, ale pro potřeby této práce jej označuji jako typ Tornádo, neboť prvně byl použit na modelu stejného jména. Snímače měly velikost minihumbuckeru používaných na nástrojích typu Firebird z produkce firmy Gibson. V případě snímačů typu Tornádo se opět jednalo o konstrukci singlecoil. Snímač byl vyvinut v hradeckém vývojovém středisku. Zapouzdřen byl v kovových pochromovaných krytkách, přičemž horní část s pólovými nástavci byla zakryta plastem připomínajícím želvovinu. Nebylo tak tedy možno posunovat jednotlivé pólové nástavce, ale na rozdíl od typu Grazioso šlo pomocí šroubů po stranách nastavovat celkovou vzdálenost snímače od strun. Tento typ snímače nebyl příliš rozšířen a používal se pouze na malé množství nástrojů jak krnovské, tak hradecké produkce. Byl sice zkonstruován později, než předchozí model, ale zároveň se od jeho užívání upustilo dříve, než v případě typu Brilant DeLuxe. Vlastnosti tohoto typu snímače byly obdobné jako u předchozích typů s tím rozdílem, že drát byl blíže magnetům, což mělo za následek lepší snímání vyšších harmonických tónů jednotlivých strun.

Téměř shodný typ snímače se používal u nástroje Star X. Rozdíl oproti modelu Tornádo tkvěl v tom, že byla použita celokovová pochromovaná krytka s otvory pro pólové nástavce. Bylo tedy možné vzdálenost magnetů posunovat opět pro každou strunu zvlášť. Tento typ snímače se objevuje pouze na modelu Star X, proto jej označuji stejným názvem, tedy Star X.

Rozdílný typ snímače byl víceméně klasický singlecoil snímač. Začal se používat na počátku sedmdesátých let. V zásadě existovaly dva typy tohoto snímače. Oba měly černé, méně často bílé plastové krytky, a svými rozměry připomínaly standardní Fender singlecoil snímač. Starší typ používal permanentní magnet kolejnicového tvaru. Neměl tedy pro každou strunu zvlášť pólové nástavce. Proto jej dále označuji jako single kolejnicový. Druhý, novější typ se objevuje ve druhé polovině sedmdesátých let a má shodnou charakteristiku, až na magnet. U tohoto typu je použito slitiny AlNiCo (slitina hliníku, niklu a kobaltu), která je ve světě pro výrobu snímačů určitým standardem. Proto volím název AlNiCo single. Určitou zajímavostí je, že tyto magnety se v Československu vyráběly pro vojenské účely a byly dováženy do Krnova z Bruntálu.34 K jakým vojenským účelům se magnety původně používaly, se dnes již zřejmě nedozvíme, neboť vše tehdy podléhalo utajení, dokonce nikdo z pamětníků výroby kytar nebyl do bruntálské výrobny vpuštěn. Tento typ snímače již byl zalit voskem, čímž se zabránilo mikrofoničnosti a náchylnosti ke zpětné vazbě.

Klasický humbucker byl v krnovských kytarách používán pouze v posledních letech výroby. Výběrem materiálů se prakticky shodoval s posledně popsaným snímačem s tím rozdílem, že se jednalo o standardní dvoucívkový snímač. Pro označení tohoto typu snímače volím termín AlNiCo humbucker.

Na konci sedmdesátých let vyvinulo nově vzniklé krnovské vývojové středisko další typ snímače. Jednalo se o humbucker, pro nějž výrobce zvolil označení Saphir. Používaly se zde feritové magnety kolejnicového typu. Pólové nástavce byly zpravidla schovány pod černými, výjimečně bílými, nebo stříbrnými krytkami. Některé pozdější snímače typu Saphir již nemají na svých krytkách typové označení. Saphir svými rozměry neodpovídal standardnímu humbuckeru, byl zhruba o půl centimetru širší. Díky feritovým magnetům se nejednalo o příliš kvalitní snímač, a používal se tedy především na levnějších nástrojích.


2.6.2. Snímače pro basové typy kytar

Některé typy basových snímačů byly vzhledově i svými vlastnostmi podobné snímačům pro kytary diskantové s tím rozdílem, že se konstrukčně uzpůsobovaly potřebám basového typu nástroje. Basová modifikace existovala u všech typů snímačů vyjma dvoucívkového AlNiCo a Star X typu. Platí zde pravidlo, že byl-li diskantový model osazen snímači jedním z uvedených typů, byl i basový protějšek osazen basovou modifikací stejného typu snímače.

Pro potřeby nástroje Arco byl vyvinut speciální typ snímače. Jelikož se tento typ na jiných modelech nevyskytoval, volím jeho název dle uvedeného modelu nástroje. Tento druh snímače byl vyvinut ještě ve vývojovém středisku v Blatné. Jednalo se o dva snímače typu single spojené v jeden a ukryté v plastovém pouzdře spojném pickguardem, obdobně jako u prvních modelů Grazioso. Tvar snímače kopíroval klenutí hmatníku, které bylo u tohoto nástroje stejné jako u standardního kontrabasu.

Poslední dva typy pro basové modely koncepčně vycházely z humbuckerů typu Fender a používaly se až v posledních letech výroby. Prvním typem byl dělený humbucker, obdobně jako se používá na nástrojích modelu Precision, druhým rovný jednodílný humbucker, který koncepčně vychází ze snímače používaného na modelech Jazzbass z produkce Fender. Oba snímače krnovské výroby opět používají magnety ze slitiny AlNiCo, umístěné do plastových zpravidla černých krytek. Pólové nástavce vyčnívaly z krytek a byly vždy dva vedle struny, jak je to na těchto typech snímačů obvyklé. Název pro tyto typy snímačů jsem zvolil podle vzorů Precision a Jazzbass.


2.6.3. Elektronika

Otázka problematiky elektroniky se dotýká všech typů kytar. Většina potenciometrů a elektronických součástek (především kondenzátory) pocházela z československé Tesly. Je ale pravděpodobné, že na nástroje pro firmu Selmer se používalo zahraničních komponentů. Ty patrně dovážel sám zahraniční distributor.

Nejzajímavější je v této oblasti problematika přepínačů. Na elektrofonické kytary se zpravidla používají specifické přepínače, které byly v Československu nedostupné. Proto se používalo několika různých alternativ. Na prvním modelu Grazioso byl tento problém vyřešen kolébkovými přepínači původně určeným k přepínání registrů na akordeonech. Dodavatelem byl podnik Harmonika Hořovice. Některé modely zpočátku výroby neměly přepínače, neboť byly buď osazeny pouze jedním snímačem, případně dvěma s potenciometrem hlasitosti pro každý snímač zvlášť. Pro model Alfa se použilo další alternativní řešení. Kolébkové přepínače byly původně určeny pro vysavače značky ETA. Kolébkové snímače vlastní konstrukce používané pro model Marina měly na svém konci krytky kláves z psacích strojů, což bylo vzhledem k jejich ergonomickému tvaru poměrně zdařilé řešení. Zhruba v polovině šedesátých let se objevuje řešení, které se používalo dalších patnáct let. Jednalo se o modifikaci potenciometru, jehož průběh byl skokově rozdělen do požadovaného potřebného počtu fází. Tento koncept byl vyvinut v Hradci Králové. Pro označení volím název otočný. Modely z posledních deseti let se pak osazovaly standardními třípolohovými přepínači obdobnými jako na nástrojích značky Gibson a na poslední modelovou řadu diskantových kytar bylo použito pětipolohového přepínače typu Fender.


2.6.4. Kobylky

Tato část nástroje má velký vliv na přenos vibrací strun. Navíc může díky kompenzaci kamenů přispět k lepšímu ladění celého nástroje. U diskantových nástrojů je ve dvou případech krnovské produkce kobylka zároveň tremolem, a bude proto zmíněna v příslušné podkapitole.

Většina modelů (jak diskantových tak basových) z prvních let výroby bývala osazena dřevěnými kobylkami vyráběnými z javoru. Některé byly mořeny tmavými barvami, aby evokovaly dojem exotičtějších dřevin, zejména palisandru a ebenu. Tento typ kobylek se dotýkal těla nástroje pomocí dvou nožek. Výšku kobylky a tedy vzdálenost strun od hmatníku bylo možno ovlivnit dvěma šrouby po stranách. Na vrchní části kobylky se nacházela drážka pro plastový kámen, případně více drážek, kde se umístil pod každou strunu samostatný plastový kámen. Název volím pro tento typ kobylky dřevěná, případně dřevěná s možností kompenzace. Posledně zmíněný princip umožňoval doladění ve všech polohách nástroje, nicméně měl nevýhodu v tom, že pro posunutí kamene bylo nutné z nástroje odebrat strunu, přesunout kámen do jiné drážky, poté strunu znovu natáhnout, naladit a překontrolovat ladění v polohách, případně celý proces zopakovat. Tyto typy kobylky nebyly nikterak k tělu nástroje přilepeny, nebo přišroubovány, ale držely na těle nástroje pouze pomocí tlaku strun. Jiní výrobci používali zpravidla takový princip především pro nástroje s luby a s klenutou horní deskou. Pro diskantové modely z jednoho kusu dřeva a basové modely se tento princip kobylky neuplatňoval příliš často, neboť pro ně nebyl příliš vhodný.

Nejpoužívanějším typem u basových i u diskantových modelů se stala kovová kobylka, která se dotýkala těla dvěma šrouby nezapouzdřenými do těla nástroje a držící pouze tlakem strun. Opět se pomocí nich dala nastavit vzdálenost strun od hmatníku. Kameny na tomto typu kobylky byly pro každou strunu zvlášť. Bylo možné jimi posunovat pomocí šroubků ze zadní strany. Tento typ kobylky byl vyvinut v Hradci Králové a používal se i na tamější modely. Název pro tuto kobylku volím kovová. Na některých diskantových modelech bylo k ní přimontováno mechanické tlumítko, které hned u kobylky tlumilo struny, a tvořilo tak zvuk podobný technice palm muiting (tlumení strun u kobylky). Podobný systém lze spatřit také u zahraničních výrobců na přelomu padesátých a šedesátých let, nicméně v praxi se více osvědčilo právě tlumení rukou, a proto tento mechanismus koncem šedesátých let z nástrojů mizí. Mnozí hráči si takovéto tlumítko ze svých nástrojů sami demontovali. Podobný osud stihnul i krytky kobylky, které naopak technice tlumení strun bránily, či opěrky pro prsty u basových modelů krnovské i zahraniční produkce, které překrývaly struny po celé šířce. Ukázala se zde opět spíše jejich nepraktičnost (překáží při technice slap), a proto jsou též často demontovány majiteli nástrojů.

Zbylé typy kobylek zkonstruovaných v Krnově byly využívány jen na relativně malém počtu modelů. V případě modelu Superstar byla dokonce zkonstruována kobylka speciálně pro tento nástroj (diskantový i basový, kobylky byly konstrukčně podobné). Tento typ kobylky představoval zároveň struník, jelikož struny byly za posuvnými kovovými kameny zalomeny pod pravým úhlem a procházely skrz tělo nástroje. Podobnou koncepci měla kobylka užívaná prvně na modelu Altro (po němž tento typ kobylky pojmenovávám). Rozdíl u kobylky Altro a Superstar spočíval v kvalitě materiálu. V případě Altro byly kameny z ohýbaného plechu, zatím co u Superstar se jednalo o ocelový odlitek. Zároveň zde struny neprocházely skrz tělo a končily na struníku, který byl součástí kobylky.

U některých basových modelů se užívalo kobylky z ohýbaného plechu s uchycením strun obdobně jako u diskantového typu Disco s kameny vyrobenými z ocelových válečků. Tento model připomíná kobylky užívané na nástrojích značky Fender. Název pro tento typ kobylek jsem zvolil podle předlohy, tedy Fender kopie.


2.6.5. Tremola

Velká část diskantových modelů kytar krnovské produkce byla osazována tremoly, která se mnohdy staly achillovou patou celého nástroje. Pro basové a havajské typy se tento komponent používal.

Je vysoce pravděpodobné, že na první model Grazioso bylo použito ještě původního tremola, zkonstruovaného ještě v blatenské výrobě. Jednalo se o zajímavý koncept, který částečně kopíruje Fender synchronized tremolo (tremolo je tedy zároveň kobylkou i struníkem) s tím rozdílem, že je uchyceno pouze na dvou šroubech po stranách a pružiny jsou vedeny za kobylkou. Fender v této době uchycoval tremola na šesti šroubech. Tento systém umožňoval i dost razantní použití. Bohužel se používal pouze v úplných počátcích výroby a zřejmě se toto tremolo ani v Krnově nevyrábělo. Patrně šlo o přebytky z blatenské výroby, které byly využívány do jejich vyčerpání, a následný přechod k jinému typu. Pro označení blatenského tremola volím název Grazioso.

Pro model Marina bylo použito tremola kopírujícího princip firmy Bigsby, který se právě využívá především u lubových nástrojů. Samotná mechanika tremola se tedy nachází až za kobylkou. Konstrukčně obdobná tremola byla užívána převážně na nástrojích z Hradce Králové, nicméně mechanika na modelech Marina byla odlišná především svým designem. Specifikum představovalo stříbrné provedení s metalickou výložkou na ploše mezi úchytem ze strany lubů a struníkem. Kvůli jedinečnosti volím název dle modelu, na kterém se toto tremolo používalo.

Nejužívanějším systémem byla obdoba floating tremola firmy Fender, která tato tremola využívala na modelech Jaguar a Jazzmaster. Tento typ neumožňuje příliš agresivní používání a je velmi náchylný k rozladění. Struny jsou vedeny přes kobylku, struník se nachází až téměř na konci vrchní části těla nástroje. Tato poměrně dlouhá neaktivní část struny opět přispívá k celkové nestabilitě ladění nástroje. Další nevýhodou je, že při razantnější hře pravou rukou dochází ke strhnutí struny z kobylkového kamene. Určitým opatřením proti danému nedostatku bylo, že někteří kytaristé na svých nástrojích přešroubovali tremolo tak, že se struník nacházel téměř za kobylkou. Tímto zásahem se ale celý mechanismus tremola vyřadil z provozu. Plovoucí tremola se používala téměř od začátku až do konce krnovské výroby a mnohdy devalvovala kvalitu některých nástrojů. Od poloviny sedmdesátých let je lze označit za zastaralá vzhledem k tehdejšímu vývoji technik hry na elektrofonickou kytaru.

U poslední modelové řady je problematika tremol poněkud složitější. Užívala se kopie Fender tremola z tehdejších american standard stratocasterů, tedy na dvou šroubech s kovovými kameny s možností doladění ve vyšších polohách pomocí šroubků zadní strany. Struny jsou vedeny kolmo pod kobylkové kameny. Tento typ tremola je tedy opět kobylkou i struníkem. Pružiny jsou vedeny standardně na spodní části těla nástroje ve směru strun. Volím pro toto tremolo název Fender kopie.

Dále se na poslední modelové řadě používala kopie systému Floyd Rose v zásadě obdobného principu jako u předchozího navíc typu s přidaným mechanismem zamykání strun, kterým byl opatřen i ořech. Na některých nástrojích se objevuje neznačená kopie tohoto systému, přičemž je dohledání výrobce prakticky nemožné. Je ale vysoce pravděpodobné, že vzhledem k malému počtu vyrobených kusů modelů osazených těmito tremoly se v Krnově nevyráběla. Některé nástroje bývaly osazeny kvalitní licenční kopií systému Floyd Rose od západoněmecké firmy Schaller, kterými se ve stejné době osazovaly nástroje firmy Kramer. Ta těsně před svým bankrotem v roce 1990 uzavřela smlouvu s hořovickým výrobcem. Tato tremola tedy původně určená pro Hořovice se dovážela do Krnova.


2.6.6. Struníky

U některých lubových nástrojů byly struny vedeny za kobylku a uchyceny na struníku, který nebyl opatřen tremolo mechanikou. U lubových nástrojů se používal struník z ohýbaného plechu připomínající hřeben. Struník se připevňoval k lubům nástroje třemi šroubky. Prakticky identický se používal na některých nástrojích z Cremony v Lubech u Chebu, zřejmě zde je tedy možno hledat jeho původ, proto volím název Cremona. Nevýhodou těchto struníků bylo, že při výměně strun mohlo dojít k jejich vytržení a k následnému poškození lubů nástroje. Naopak výhodu znamenalo zachycení strun poměrně blízko ke kobylce, což přispívalo k lepší stabilitě ladění.

Podobné řešení lze spatřit i u některých masivních nástrojů, kde byl hřebenový úchyt přišroubován k vrchní straně desky nástroje. Volím tedy název hřebenový struník. V tomto případě šlo spíše o nápodobu mechanismu tune-o-matic firmy Gibson. Rozdíl byl jednak v přišroubování struníku, zatímco u Gibsonu drží díky tahu strun a tlaku na dva šrouby. Také materiál má odlišné vlastnosti. Vyráběl se opět z ohýbaného kovu, tím pádem na rozdíl od Gibsonova masivního odlitku neovlivňoval příliš barvu tónu. Byl kryt kovovou krytkou, kterou bylo nutno při výměně strun odejmout. Bez této krytky působil struník velmi neesteticky a měl ostré hrany, o které by se bylo možno i poranit. Tudíž tyto krytky, na rozdíl od krytek kobylek, bývaly zpravidla na nástrojích ponechány, a nezasahovalo se do nich.

U některých basových modelů byly vedeny struny za kobylkou skrz tělo. Každá struna měla svůj otvor. Pro tento typ uchycení strun volím název struny skrz tělo. Takový způsob uchycení strun se zpravidla projevuje na zmohutnění zvuku nástroje.

Pro elektrofonický kontrabas bylo používáno speciálního struníku, který se vyráběl z ohýbaného plechu. Struny byly vedeny za kobylkou po plechové plošce struníku a uchyceny ze spodní strany struníku. Kvůli specifičnosti struníku, jej pojmenovávám dle jediného modelu, na kterém se vyskytoval, tedy Arco.


2.6.7. Ladicí mechaniky

Ladicí mechaniky byly jednou z mála částí kytar, které nebyly vyráběny přímo v krnovském podniku. Zřejmě všechny v Československu vyráběné elektrofonické kytary pod označením Jolana využívaly ladících mechanik vyráběných v Kraslicích podnikem Amati. Tyto mechaniky využívaly principu, který prve použil Stauffer, čili převod z ozubeného kolečka na nekonečného šneka. Nevýhodou bylo, že některé mechaniky měly tento mechanismus nekrytý, což mnohdy vedlo k mechanickému poškození. V některých případech bylo krytí mechanik prováděno vyrobenou plastovou krytkou, která se šroubovala ze zadní strany hlavice nástroje. Pozdější modelové řady již měly pro mechanismus vlastní kovové krytky. Obdobně původní plastové motýlky se později nahrazovaly kvalitnějšími kovovými. Mechaniky se vyráběly jak jednotlivé, tak v řadě po třech, nebo po šesti na společné kovové základně. Nevýhodou u některých starších basových modelů se staly malé motýlky ladicích mechanik. Těmi se díky silnějšímu pnutí basových strun otáčelo velmi ztuha. Pro model Arco se užívalo standardních kontrabasových ladicích mechanik a pro některé nástroje z poslední modelové řady byla používána kvalitní mechanika západoněmeckého výrobce Schaller. Jejich původ lze zřejmě objasnit obdobně jako u tremol stejného výrobce.


2.6.8. Pickguardy

Pickguard měl kromě estetické funkce především chránit tělo kytary před poškozením trsátkem. Obdobně jako u jiných výrobců se vyráběl z plastu, paradoxně lze ale tvrdit, že zřejmě z kvalitnějšího nežli u většiny západních nástrojů. Narozdíl od nich především pickguardy bílé barvy nemají tendenci stářím žloutnout ani zelenat, jak je tomu na příklad u starších plastových součástek firmy Fender. Zároveň pickguardy krnovského výrobce mají i po letech v rámci možností slušnou mechanickou odolnost a nepraskají ani v místech u otvorů pro šroubky. Nejčastější barvy jsou bílá a černá, na pozdějších modelech se používalo dvouvrstvého černobílého, případně bíločerného plastu. U některých modelů mohl být pickguard z kovu. Na některých modelech se pickguard neobjevoval vůbec.


2.6.9. Pražce

Pražcový drát se vyráběl z kvalitní slitiny, která byla značně odolná vůči opotřebení. Na některých modelech se nacházel i nultý pražec před ořechem. Ten měl za úkol vyrovnat rozdíl zvuku mezi strunou rozeznělou v poloze a strunou znějící volně. U havajských typů sloužily pražce pouze pro orientaci. Model Arco byl bezpražcový. U některých pozdějších basových modelů se vyráběly pražcové i bezpražcové varianty nástrojů, které byly jinak naprosto identické. Pro natloukání pražců se počátkem sedmdesátých let zakoupil speciální stroj, pomocí něhož by se sice výroba zrychlila, nicméně kvalita, přesnost práce a tím i intonace kytary by utrpěla, pročež se poměrně rychle vrátil výrobce k osvědčenému ručnímu natloukání pražců.


2.6.10. Ořech a srážeč strun

Ořech uchycoval struny na konci hmatníku. Byl zpravidla vyroben z bílého plastu (stejného jako pickguard), který měl imitovat kost, případně slonovinu, jež se používala na luxusnějších nástrojích západní provenience. U nástrojů s licenčním termolem floyd rose bylo použito ořechu z kovu a se zámky pro struny. K těmto nástrojům se užívalo stavitelných srážečů strun na hlavici, které bývají společně se zamykatelným ořechem součástí balení tremola. Většina ostatních kytar byla opatřena obloukovým srážečem strun, jehož výšku nešlo nastavit.


2.6.11. Výztuha krku a úchyt pro popruh

Všechny nástroje, až na model Arco a havajský model Chord, bývaly vybaveny kovovými úchyty pro popruh. Tyto úchyty mají trochu větší tvar hlavice než u většiny zahraničních nástrojů, což zřejmě zabraňovalo nechtěnému uvolnění se z popruhu. Dalším specifikem bylo, že zadní úchyt měl na své druhé straně plochý šroubovák, kvůli kterému bylo nutné úchyt vyšroubovat z těla nástroje. Tímto plochým šroubovákem bylo možno seřídit většinu důležitých součástek na nástroji. Opět se jednalo o jisté specifikum, neboť pro většinu zahraničních elektrofonických kytar se užívá šroubů křížových, případně imbusových a nikoli plochých.

Do krnovských nástrojů se instalovaly dvoucestné výztuhy krku. Ty měly u starších modelů vývod u patky krku a pro její nastavení bylo nutné buď odšroubovat krk, nebo odšroubovat pickguard, obdobně jako u starších nástrojů firmy Fender. Praktičtější se jeví vývod u hlavice, kde stačilo pouze povolit struny, aby byl umožněn přístup k nastavení pnutí krku. Pro vývod u patky bylo nutné odšroubovat krk, nebo pickguard.


2.6.12. Dřevo pro výrobu kytar

Výhodou výroby kytar v prostorách závodu na výrobu varhan byly již předem zajištěné stroje na zpracování dřeva a především prostory na jeho uskladnění, sušení. Z počátku výroby se používalo i dřevo původně určené na stavbu varhan. Na krky nástrojů se používal nejčastěji javoru, který je díky své pevnosti používán na krky u většiny hudebních nástrojů. Navíc se jedná v našich podmínkách o dostupný druh dřeviny. Na hmatníky většina výrobců používá exotičtější dřeviny, nejčastěji palisandr, lignamon nebo eben.

Zpočátku výroby, téměř po celá šedesátá léta, byla tato dřeva pro Československo v množství požadovaném pro krnovskou výrobu kytar nedostupná. Zprvu se tedy na hmatníky používal javor. Některé nástroje měly krk s hmatníkem z jednoho kusu javoru. Výztuha krku se instalovala ze zadní části hmatníku, obdobně jako u prvních nástrojů značky Fender. Na zadní straně krku tak vznikal charakteristický pruh z vlepeného dřeva.

Později se používalo palisandru a hmatník se vlepoval na krk. Výztuha krku byla instalována před vlepením hmatníku, krk byl ze zadní strany celistvý. Eben se užíval především na dražších a kvalitnějších nástrojích, zejména v posledních letech výroby. Pro těla se užívalo nejčastěji olše, která je opět typická pro nástroje firmy Fender. Jedná se o typ dřeviny v našich podmínkách dostupný. Některé nástroje, především s transparentní povrchovou úpravou, měly těla z ořechu, který má sytě hnědou barvu s výraznou kresbou. V případě ořechu se do jisté míry jednalo o náhradu mahagonu, který byl v tehdejších podmínkách a v požadovaném množství nedostupný. Nástroje s luby měly z pravidla svrchní i spodní desky, luby z javorové překližky, která byla opět lehce dostupná a poměrně snadno zpracovatelná na rozdíl desek z masivu. Havajský typ kytary měl tělo z jednoho kusu, neboť již z podstaty nástroje zde nelze hovořit o krku nástroje. Hmatníky těchto nástrojů byly z plastu.


2.6.13. Spojení krku s tělem

Používaly se všechny tři druhy spojů, které užívá většina světových výrobců. Lepeného krku k tělu se používalo především u lubových nástrojů. Průchozí krk se objevil až teprve u posledního basového modelu. Tento druh spoje je ze všech tří nejnáročnější na výrobu a je potřeba větší množství kvalitního materiálu. Nejčastěji se používalo spoje pomocí čtyř šroubů ke kovové destičce. U některých modelů byl z této kovové destičky vyveden úchyt na popruh. Spoj pomocí šroubů byl relativně snadný na výrobu i případnou opravu těchto nástrojů. Spoj pomocí šroubů je opět příznačný pro nástroje značky Fender. Celkově pak má druh spoje vliv na výdrž tónu. Ta je nejslabší právě u nástrojů se šroubovaným krkem a zpravidla nejlepší u nástrojů s krkem průchozím.


2.6.14. Struny

Struny pro elektrofonické kytary byly v první polovině šedesátých let nedostatkovým zbožím. Nahrazovaly se strunami bronzovými, které ale indukovaly nižší napětí, u diskantových modelů vznikal rozdíl ve výsledné hlasitosti u opředených a neopředených strun. Někdy se struny nahrazovaly například modelářskými dráty, které se vyráběly v různých tloušťkách. Pro basové nástroje se používaly třeba i struny z klavíru. Takové experimentování si ale krnovský výrobce nemohl dovolit ani v dobách počátků výroby. Struny se vyráběly v Lounech. Pro diskantové a havajské modely nebyl problém s technologií výroby strun. Pro basové modely se zprvu vyráběly klasické opředené struny. Objevily se však požadavky na výrobu strun hlazených, které by charakterem zvuku více připomínaly kontrabas.

Technologický postup byl zprvu poměrně komplikovaný a nákladný. Vyrobila se standardní opředená basová struna, které se obrousila polovina opředení. Zhruba v polovině šedesátých let se přešlo na výrobu hlazených strun, které byly opředeny kovovým plátem. Bohužel z počátku byl nešťastně vybrán materiál plátu, užívalo se hliníku. Ten je poměrně levný, také se lehce zpracovává, nicméně jednou z mnoha nevýhod hliníku bylo, že typicky barvil prsty do černa, což se ukázalo jako nepřijatelné. Dále pak tyto struny neměly dostatečnou odolnost.

Od konce šedesátých let se vyráběly hlazené struny z poniklované oceli, což jsou materiály dodnes standardně využívané u většiny výrobců strun pro elektrofonické kytary. Pro model Iris bass se užívalo speciálních strun, které se vyráběly z nylonu, jádro bylo z oceli. Tyto struny měly lehce nazelenalou barvu a ze všech zmíněných strun se nejvíce zvukem blížily kontrabasu.


2.6.15. Příslušenství kytar

Kytary z Krnova se prodávaly se standardním příslušenstvím, které tvořila sada trsátek, návod na použití, kabel pro propojení se zesilovačem a obal na nástroj. Trsátka byla standardně vyráběna z celuloidu, který vzorem připomínal želvovinu, většinou ale v nepřirozených odstínech. Tvary trsátek byly především kapka a trojlistá vrtule. Návody a prospekty seznamovaly uživatele s běžným provozem, údržbou nástroje. Návody byly poměrně podrobné, zpravidla obsahovaly i nákresy zapojení elektroniky nástroje pro snazší opravy, případně úpravy kytary, a tiskly se mimo podnik. Paradoxně mnohdy právě tento detail byl důvodem pozdržení výroby, případně pozdržení uvedení do prodeje některých modelů. Pozdržení mohlo řádově trvat několik měsíců, v extrémních případech se jednalo až o půl roku.

Kabely se vyráběly přímo v podniku. Jednalo se o kabely se samčími jacky 6,3 milimetrů na obou stranách. Kabely standardně měřily tři metry, nicméně část kabelu byla kroucena a mohl se natáhnout v extrémním případě na dvojnásobek původní délky. V polovině šedesátých let se přišlo se záměrem vyrábět kabely, které by byly u výstupu z kytary lomené do pravého úhlu, aby se tak zabránilo jeho nepraktickému vyčnívání z nástroje. Zde ale vznikl technologický problém, protože se jack napojoval na samotný kabel nýtem, který bylo nutno ohnout do pravého úhlu. Na to však v Krnově neexistovaly stroje, proto se kabely musely pouze na tuto část výrobního procesu posílat do Bratislavy. To bylo pochopitelně neekonomické, a navíc byla u těchto nástrojů vysoká zmetkovitost, takže se koncem šedesátých let vyráběly kabely s rovným vývodem.

Obaly na nástroje se zpravidla zhotovovaly z koženky nejčastěji v černé, červené, šedé, nebo hnědé barvě. Na vnější straně obalu v místech těla nástroje se nacházela kapsa na noty, nebo případné příslušenství. Zapínal se na zip a byl opatřen dvěma koženkovýma držadly. Koženkový materiál sice chránil nástroj i proti vlhkosti, ale sám o sobě nebyl příliš kvalitní. Poutka byla poměrně slabá, často se pod tíhou nástroje utrhávala. Některé modelové řady se dodávaly s překližkovým kufrem. Ten byl velmi odolný, nicméně též velmi těžký a pro běžné nošení nástroje dosti nepraktický.


2.7. Krnovské elektrofonické kytary v minulosti a současnosti

Tato podkapitola pojednává o problematice krnovských kytar z hlediska jejich postavení mezi hudebníky, případně sběrateli hudebních nástrojů.


2.7.1. Krnovské elektrofonické kytary v dobách jejich produkce

V dobách, kdy byly v Krnově elektrofonické kytary produkovány, byly poměrně dobře dostupné. To mělo zpravidla za následek pohrdání těmito nástroji u většiny tehdejších hudebníků. Paradoxně někteří pak přecházeli na nástroje z jiných zemí Východního bloku, které byly většinou dražší, přičemž jejich kvalita proti krnovským byla diskutabilní. Určitá touha odlišit svůj nástroj od ostatních vedla k různým úpravám a modifikacím nástrojů. Ty se mnohdy prováděly neodborně, a tím byla část nástrojů nenávratně zničena. Ostatně ale každý zásah do nástroje snižuje jeho potenciální historickou hodnotu a schopnost autentické dokumentace.

Nejčastějšími úpravami bylo přelakování těl nástrojů, dále pak úprava elektroniky, například výměna snímačů. Tato úprava vedla zpravidla k zlepšení tónových vlastností nástroje. Nicméně najdou se i upravené nástroje, u kterých se zasahovalo přímo do těla výrazněji, například frézováním, s cílem změnit jejich vzhled. Identifikace takto upravených nástrojů tak vyžaduje velkou zkušenost a fantazii. Vliv na kvalitu tónu u těchto úprav se projevoval většinou negativně. Podobně jako v případě přelakování, byl i zde hlavním cílem odlišný vzhled. Nutné ale je připomenout, že se výjimečně najdou i nástroje upravené skutečnými odborníky, což se dělo především v posledních dvaceti letech. Zde opět zpravidla nešlo o zachování autentičnosti kytary z historického hlediska, ale o vylepšení nástroje pro aktivního instrumentalistu. Podobně se v minulosti také v západních zemích mnohdy upravovaly nástroje tamějších výrobců, které by dnes měly neskutečnou historickou i nominální hodnotu, ale neodborností zásahů jsou znehodnoceny.

Považuji za nutné též připomenout, že většina dobových hudebníků nečinila rozdíly a mnohdy si snad ani neuvědomovala, že nástroje s označením Resonet, Neoton, později Jolana byly vyráběny na více místech Československa. Spíše se dělaly rozdíly mezi jednotlivými modely, nežli v původu výroby.


2.7.2. Krnovské elektrofonické kytary v době po ukončení jejich výroby

V devadesátých letech, kdy se již výroba ukončila, bylo možné nástroje sehnat pouze z druhé ruky. Zároveň devadesátá léta znamenala dobu, kdy došlo v Československu k mnoha změnám. Trh se otevřel a kupní síla obyvatelstva postupně rostla. Zájem o krnovské, potažmo československé nástroje tím klesal. Krnovské elektrofonické kytary zpravidla končily v rukách začínajících kytaristů, pročež byly opět mnohé zničeny nedostatečnou údržbou.

V těchto dobách ale již vznikají první sbírky československých elektrofonických kytar, které opět zpravidla nejsou zaměřeny na konkrétní lokalitu výroby. Mezi tyto sběratele patřil Ján Ferko, jehož sbírka byla přístupná veřejnosti, a Jiří Tutter. V současnosti je zajímavá sbírka nástrojů v pražském Popmuseu. Dalšími sbírkami jsou především sbírky soukromé. Jmenujme alespoň tři další popularizátory a sběratele československých elektrofonických kytar: Vladimír Žák, Jiří Janků, který se zaměřuje spíše na klávesové nástroje a počátky výroby elektrofonických kytar v Blatné,  a Jaromír Jíra, jehož sbírka bývá příležitostně vystavována (např. na pražském hudebním veletrh Huvel).

V současnosti vzniká větších či menších sbírek více, nicméně je dnes již poměrně problematické sehnat některé nástroje v dostatečně zachovalém a původním stavu. Přesto se ale dnes většina nástrojů krnovské produkce neprodává příliš draze. Je to způsobeno především bývalou obrovskou produkcí elektrofonických kytar v Krnově, které tudíž nebývají vysoce hodnoceny ani sběrateli.

3. Konkrétní modely a jejich popis

Tato část práce si klade za cíl seznámit s jednotlivými modely vyráběnými v Krnově v rozmezí let 1962–91. Zvláště zde doporučuji práci se souhrnem fotografií na CD ROMu, kde je možno nalézt bohatou fotodokumentaci. Fotografie a scany jsou seřazeny podle kapitol, aby zjednodušovaly orientaci při prohlížení.


3.1. Poznámky k identifikaci elektrofonických kytar z Krnova

U modelů zkonstruovaných v prvních letech výroby je obtížnější, někdy i nemožné, zjistit, zda byl nástroj vyroben v Krnově, případně u jiného ze dvou možných výrobců. U ostatních modelů je možné jejich původ identifikovat podle použitých komponentů, kterými se osazovaly pouze nástroje vyrobené v Krnově. Na mnohých nástrojích chybí označení původu. Obecně lze říct, že u modelů zkonstruovaných do konce šedesátých let nacházíme modelové označení na hlavici a označení „Jolana“ na těle. U pozdějších nástrojů se nalézá jak modelové označení, tak označení „Jolana“ na hlavici nástroje, nicméně, že byl nástroj vyroben v Krnově, se vepsalo až do záručního listu, případně též do návodu k nástroji, kterých se ale mnoho nedochovalo. U pozdějších modelů se nacházelo označení „Jolana Krnov“. Pro identifikaci nástrojů je tedy nutná dlouhodobá zkušenost s elektrofonickými hudebními nástroji nejen tehdejších československých výrobců.

Každý nástroj měl též své sériové číslo, které ale bohužel pouze informuje, o kolikátý vyrobený kus daného modelu se jedná. Ze samotného sériového čísla není možné určit rok výroby, jako u některých zahraničních výrobců. Zároveň není možné určit pouze podle sériového čísla, o jaký model se jedná. Možné by to bylo pouze s knihami o záznamech výroby, ty se ale z velké části nedochovaly, tudíž je možné určit pouze, zda se jedná o kus z počátku výroby (dle nízkého sériového čísla), případně o kus z posledních let výroby (dle sériového čísla blížícího se celkovému počtu vyrobených kusů).


3.2. Popis jednotlivých modelů

Tato kapitola popisuje hlavní charakteristiky jednotlivých nástrojů. Pro zpřehlednění a lepší komparaci je užito systému tabulek, přičemž v komentáři pod tabulkou se nachází další doplňující údaje k danému modelu. Nadpis kapitoly koresponduje s názvem popisovaného modelu. Tabulka obsahuje následující informace:


typ nástroje

Zde je uvedeno, o jaký typ nástroje se jedná, zda diskantový, basový, nebo havajský.

konstrukce těla, spoj krku s tělem

Zde je uvedeno, zda se jednalo o typ konstrukce těla masivní, lubové, nebo s falešnými luby. Dále je uvedeno, jaký byl zvolen způsob spojení krku s tělem nástroje, zda lepený, šroubovaný, nebo průchozí.

léta výroby35

Časové ohraničení výroby daného modelu.

počet vyrobených kusů36

Počet vyrobených kusů daného modelu.

snímače

Použitý model snímačů, pořadí určuje umístnění: u krku, uprostřed, u kobylky. Například „Brilant, ne, Brilant“ znamená, že byl nástroj osazen dvěma snímači Brilant v pozicích u krku a u kobylky.

potenciometry

Jsou uvedeny jejich počty a funkce, například dva hlasitosti, dva tónové clony.

přepínače

Uveden jejich počet a typ a kolik měl poloh.

materiál krku

Materiál (druh dřeva) používaný pro krky daného modelu.

materiál těla

Materiál (druh dřeva) používaný pro těla daného modelu.

materiál hmatníku

Materiál (druh dřeva) používaný pro hmatníky daného modelu. Byl-li shodný se materiálem krku, je uvedeno, zda byl z jednoho kusu, nebo vlepený. Pokud byl materiál krku a hmatníku odlišný, jednalo se vždy o vlepený hmatník.

menzura

Uvedena v milimetrech.

nultý pražec

Zde je uvedeno pouze ano či ne dle toho zda byl použit.

materiál ořechu

Materiál používaný pro ořech daného modelu.

barva těla

Nejčastěji používané barevné povrchové úpravy těla daného modelu. Je možné, že se pro daný model používalo i jiných barevných odstínů.

barva krku

Nejčastěji používané barevné povrchové úpravy krku daného modelu. Je možné, že bylo pro daný model používáno i jiných barevných odstínů.

počet pražců

Zde je uveden počet pražců daného nástroje, případně uvedeno, zda se model vyráběl i v bezpražcovém provedení. Byl-li model osazen nultým pražcem, nepočítá se do celkového počtu pražců.

ladicí mechaniky

Není-li uvedeno jinak, byl výrobcem Amati. Číselný součet značí počet ladicích kolíků z pohledu hráče nahoře + dole. Je-li uvedeno jediné číslo, znamená to, že všechny kolíky směřovaly nahoru. Uvádí se, zda byl mechanismus krytý a zda byly mechaniky samostatné, či spojené. Dále je uveden materiál hlaviček ladicích kolíků.

tremolo

Typ tremola použitého na daném modelu. V případě že model nebyl osazen tremolem, je zde pouze uvedeno ne.

kobylka

Typ použité kobylky. Byla-li součástí tremola, je zde uvedeno součástí tremola.

struník

Typ použitého struníku. Byl-li součástí tremola, je zde uvedeno součástí tremola, byl-li součástí kobylky, je zde uvedeno součástí kobylky.

pickguard

Nejčastější barva pickguardu. V případě, že se nástroj ve výrobě neosazoval pickguardem, je zde uvedeno ne.

výstup pro výztuhu krku

Zde je uvedeno, zda se napětí výztuhy krku nastavovalo u hlavice, nebo u patky krku. Pokud je zde uvedeno ne, znamená to, že nástroj nebyl opatřen výztuhou krku.


Je-li některá z informací nezjištěná, případně není možné ji ověřit, uvádí se v patřičném poli nezjištěno. Dále pak jsou pod většinou tabulek uvedeny další popisy a informace ke konkrétnímu modelu. Je však nutné připomenout, že některé modely se vyráběly poměrně dlouhou dobu. Bylo tedy vysoce pravděpodobné, že týž model z prvních let výroby se mohl v detailech lišit od posledních vyrobených kusů. Na zjištěné rozdíly u stejných modelů se snažím na patřičných místech upozornit. Není však možné podchytit všechny odchylky při výrobě, jelikož se o nich nedochovaly záznamy a všechny modifikace jednotlivých modelů se dodnes nemusely dochovat. Informace o počtech vyrobených kusů či době výroby jednotlivých modelů pocházejí z internetových stránek Vladimíra Žáka. Ten uvádí jako zdroj knihy obchodní technické kontroly, které se mi nepovedlo dohledat. Autor stránek na mé dotazy ohledně uložení těchto materiálů pouze odpověděl, že nejsou přístupné veřejnosti. Na zmíněných stránkách byly ofoceny i některé stránky knih, tudíž lze zdroj považovat za důvěryhodný. Zbylé informace pochází z mých osobních zkušeností s těmito nástroji, z pozorování  nástrojů na výstavách, fotografií prodávaných kytar na internetových bazarech a byly ověřeny výpovědí pamětníků.


3.2.1. Grazioso

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Grazioso, Grazioso, Grazioso

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

3x kolébkové, původně určené pro akordeony

materiál krku

javor

materiál těla

pařený buk, později olše

materiál hmatníku

javor, z jednoho kusu s krkem

menzura

630 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

hnědý sunburst

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

21

ladicí mechaniky

3+3, nekrytý, spojený, plast

tremolo

Grazioso

kobylka

součástí tremola

struník

součástí tremola

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Model byl vyvinut v Blatné roku 1955. Jednalo se o první masivní sériově vyráběnou elektrofonickou kytaru v Československu a patrně v celém tehdejším Východním bloku. První kusy v Krnově byly zřejmě zhotoveny z komponentů z Blatné, tudíž je velice pravděpodobné, že i nástroje zkompletované v Krnově mohou nést označení Resonet. Též je pravděpodobné, že první těla nástrojů mohla být z blatenské produkce, kde se používalo pařených buků. Ve své době se tento nástroj řadil mezi špičku na celosvětovém trhu. Koncepčně vychází z nástroje Fender Stratocaster, ale nejedná se o čistý plagiát. Inovací je tremolo na dvou šroubech a možnost zapojení libovolné kombinace snímačů (prostřední snímač neměl reverzní vinutí).


3.2.2. Arco

typ nástroje

elektrofonický kontrabas

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, lepený

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Arco, ne, ne

potenciometry

1x hlasitost

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

pařený buk?

materiál hmatníku

javor, mořený do hnědé barvy, lepený ke krku

menzura

1050 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

hnědá, červená

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

pouze bezpražcový

ladicí mechaniky

2+2, nekrytý, nespojený, kov (kontrabasové)

tremolo

ne

kobylka

dřevěná

struník

Arco

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

ne


Nástroj pochází z Blatné, tudíž i zde opět platí, že nástroj vyrobený v Krnově mohl nést označení předchozího výrobce. Tento nástroj v době svého vzniku, tedy v roce 1955, a po několik následujících let neměl prakticky obdoby v celosvětové produkci. Umožňoval použití stejných technik hry jako na standardní kontrabas (včetně hry smyčcem). Nástroj byl především určen na export do zahraničí pomocí distributora Selmer. Jedním z majitelů byl John Paul Jones, baskytarista světoznámých Led Zeppelin. Zda hrál na nástroj vyrobený v Blatné, nebo již v Krnově není možné zjistit.


3.2.3. Star III

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, lepený

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Brilant, ne, Brilant

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, trojcestný

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

javor, z jednoho kusu s krkem

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

černá, červená

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, plast

tremolo

plovoucí

kobylka

dřevěná

struník

součástí tremola

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Model se vyráběl pod značkou Neoton a byl zkonstruován v Hradci Králové, kde se produkoval ještě před zřízením krnovského provozu. Pro vývoz se vyráběl s označením Futurama II Foreing. Zvláštností je lepený krk v kombinaci s vývodem pro výztuhy u patky krku.


3.2.3 Diskant

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

lubový, šroubovaný

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

5350

snímače

Brilant, ne, Brilant

potenciometry

2x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

javorová překližka

materiál hmatníku

palisandr

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

černá, červená, červený sunburst, hnědý sunburst, zelený sunburst

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

21

ladicí mechaniky

3+3, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

ne

kobylka

dřevěná

struník

Cremona

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Jeden z mála lubových modelů vyráběných v Krnově. Nástroj koncepčně vychází z některých lubových modelů firem Gibson a Gretsch, nicméně podobnost s těmito nástroji není evidentní. Diskant se hodil především na styly, ve kterých nebylo třeba použití zkreslení, neboť snímače byly díky své koncepci a konstrukci nástroje velmi náchylné ke zpětné vazbě a mikrofoničnosti. Model byl opět zkonstruován v Hradci, jako všechny další až po Galaxis, který byl prvým modelem vyvinutým v Krnově.


3.2.4. Chord

typ nástroje

havajský

konstrukce těla, spoj krku s tělem

lubový, průchozí

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

ne, ne, Brilant

potenciometry

1x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

z jednoho kusu s tělem

materiál těla

olše

materiál hmatníku

plast

menzura

527 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

dřevo

barva těla

hnědá

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

27

ladicí mechaniky

3+3, nekrytý, spojený, plast

tremolo

ne

kobylka

chord

struník

součástí kobylky

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

ne


Chord byl jediným havajským typem nástroje vyráběným v Krnově. Dodával se v dřevěném pouzdře. V letech výroby již klesla poptávka o tento typ nástroje, tudíž zřejmě produkce nedosahovala vysokých čísel.


3.2.5. Baso IV

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Brilant, ne, Brilant

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

javor, z jednoho kusu s krkem

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

4, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

ne

kobylka

dřevěná

struník

průchozí skrz tělo

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Nástroj byl velmi rozšířen v počátcích československého bigbítu. Jednalo se o první rozšířený basový typ kytary v bývalém Československu.


3.2.6. Star V

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, lepený

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Brilant, ne, Brilant

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, trojcestný

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

lignamon

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

černá, červená

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, plast

tremolo

plovoucí

kobylka

dřevěná s možností kompenzace

struník

součástí tremola

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Tento model se patrně též vyvážel pod označením FuturamaII, případně Futurama duo.


3.2.7. Baso V

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Tornádo, ne, Tornádo

potenciometry

1x hlasitost

přepínače

1x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, černá

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

4, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Ve své době se jednalo o zdařilý nástroj, na kterém jsou již použity některé komponenty, později užívány na nástrojích produkovaných až do ukončení výroby.


3.2.8. Pedro

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Brilant, ne, Brilant

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

javor, z jednoho kusu s krkem

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, černá

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

průchozí skrz tělo

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Zvláštnost tohoto modelu spočívala v nezvyklém počtu strun, kterých bylo šest. Poptávka zřejmě nebyla velká. Patrně bylo vyrobeno málo kusů, neboť tento model je poměrně vzácně k vidění.


3.2.9. Marina

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

lubový, lepený

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

3500

snímače

Brilant, ne, Brilant

potenciometry

ne

přepínače

5x kolébkové s vršky původně z kláves psacích strojů

materiál krku

javor

materiál těla

javorová překližka

materiál hmatníku

palisandr

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červený sunburst, stříbrná, stříbrný sunburst

barva krku

v barvách těla

počet pražců

21

ladicí mechaniky

3+3, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

Marina

kobylka

kovová, bez možnosti kompenzace

struník

součástí tremola

pickguard

pochromovaný kov

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Tento model se vyráběl i v Hradci Králové pod značkou Neoton. Tělo bylo prakticky identické jako u modelu Diskant s tím rozdílem, že byl nástroj osazen tremolem a odlišně zapojenou elektronikou.


3.2.10. Basora

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

lubový, lepený

léta výroby

1962 až 1967

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Brilant, ne, Brilant

potenciometry

2x hasitost

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

javorová překližka

materiál hmatníku

palisandr

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červený sunburst

barva krku

v barvách těla

počet pražců

21

ladicí mechaniky

2+2, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

ne

kobylka

kovová, bez možnosti kompenzace

struník

Cremona

pickguard

pochromovaný kov

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Model byl basovou mutací modelu Marina. Model Basora se též původně vyráběl v Hradci Králové patrně již od roku 1961. Zde se potom vyráběly modely Marina 2 a Basora 2, které byly vylepšením stávajících modelů.


3.2.11. Star VII

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1965 až 1974

počet vyrobených kusů

3386

snímače

Brilant DeLuxe, ne, Brilant DeLuxe

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, trojcestný

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

lignamon

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

hnědý sunburst, červená

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, plast

tremolo

plovoucí

kobylka

kovová

struník

součástí tremola

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Tohoto modelu se dochovalo poměrně malé množství kusů. Například model Marina, vyráběný dříve a zřejmě v menším množství, se dnes vyskytuje daleko častěji ve sbírkách, i v bazarech.


3.2.12. Uragán, Hurricane, Hurricane II

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1965 až 1972

počet vyrobených kusů

3315

snímače

Tornádo, Tornádo, Tornádo

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

5x kolébkový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

650 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

hnědý sunburst, červená, bílá, stříbrná

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

plovoucí

kobylka

kovová

struník

součástí tremola

pickguard

bílý, nebo černý plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Již podle názvu je evidentní, že se jednalo o model, který měl být určen především na export. Nástroj je vlastně masivní obdobou modelu Tornádo vyráběného v Hradci Králové. Vzhledem k opoždění výroby ztratil zahraniční distributor zájem, pročež se nástroj prodával pod různými označeními. Uragán byl tedy velmi kvalitní nástroj. V některých případech bylo poruchové komplikované zapojení snímačů. Koncepčně pak připomínal model Jaguar firmy Fender.


3.2.13. Alfa

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1967 až 1977

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Brilant DeLuxe, Brilant DeLuxe, Brilant DeLuxe

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

5x kolébkový, původně určený pro vysavače

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

lignamon

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, zelená, modrá

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

6, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

plovoucí

kobylka

dřevěná, s možností kompenzace

struník

součástí tremola

pickguard

bílý, nebo černý plast, rozdělen na tři části

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Vzhledem připomíná nástroje firmy Burns. Nasnadě bylo, že přepínače určené pro vysavače nezvládaly požadovanou zátěž a byly též dost nepraktické. Stejně tak dřevěná kobylka u tohoto typu nástroje a v době jeho vzniku byla proti předchozímu modelu výrazným krokem zpět.


3.2.14. Star VIII

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1967 až 1977

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Brilant DeLuxe, Brilant DeLuxe, Brilant DeLuxe

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

2x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

lignamon

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená,

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

6, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

plovoucí

kobylka

dřevěná, s možností kompenzace

struník

součástí tremola

pickguard

bílý plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Modely Star VII, Alfa a Star VIII měly shodný tvar těla, i krku. Rozdíl byl opět v zapojení snímačů a ovládacích prvcích.


3.2.15.Star IX

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1967 až 1977

počet vyrobených kusů

7501

snímače

single kolejnicový, ne, single kolejnicový

potenciometry

1x hlasitost

přepínače

2x otočný, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

lignamon

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, modrá, stříbrná, oranžová

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

3+3, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

plovoucí

kobylka

kovová

struník

součástí tremola

pickguard

bíločerný plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Kytara měla velmi futuristický tvar. Obdobu tohoto pětiúhelníkového tvaru lze stěží hledat u jiných výrobců. Přesto, nebo spíš právě proto byl nástroj nepraktický pro hru vsedě. Novinkou výrobce byl použitý typ snímačů.


3.2.16. Baso IX

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1967 až 1976

počet vyrobených kusů

7329

snímače

single kolejnicový, ne, single kolejnicový

potenciometry

1x hlasitost

přepínače

2x otočný, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

lignamon

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, černá, stříbrná

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

2+2, nekrytý, nespojený, plast

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

bíločerný plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Model byl obdobou diskantového nástroje stejného označení.


3.2.17. Star X

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1967 až 1975

počet vyrobených kusů

1024

snímače

Star X, Star X, Star X

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona 1x fuzz

přepínače

3x otočný, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, stříbrná, zelená, bílá

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

3+3, krytý, nespojený, kov

tremolo

plovoucí

kobylka

kovová

struník

součástí tremola

pickguard

černobílý plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Pokud byla Star IX zajímavá vzhledem, pak Star X byla zajímavá zevnitř. Obvody obsahovaly vestavěný zkreslovací efekt s charakteristikou fuzz. Ten byl napájen baterií, která se instalovala vně nástroje. Zvukový charakter efektu byl pro druhou polovinu šedesátých let typický, nicméně v posledních letech výroby již notně zastarával a nebyl příliš dobře využitelný v nových hudebních stylech.


3.2.18. Baso X

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1967 až 1975

počet vyrobených kusů

1322

snímače

single kolejnicový, ne, single kolejnicový

potenciometry

1x hlasitost 1x tónová clona

přepínače

2x otočný, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, zelená, stříbrná

barva krku

bezbarvý, lesklý

počet pražců

20

ladicí mechaniky

2+2, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

bíločerný plast

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Na rozdíl od diskantového modelu, nebyl Star X vybaven efektem a tvarem těla byl odlišný. Spíše připomíná některé sovětské kytary. Zde se ale spíš sovětští konstruktéři inspirovali krnovskými nástroji, neboť výroba elektrofonických kytar v Sovětském svazu se pravděpodobně započala až v druhé polovině šedesátých let.


3.2.19.Vikomt

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

falešné luby, šroubovaný

léta výroby

1974 až 1988

počet vyrobených kusů

6430

snímače

kolejnicový, ne, ne, později AlNiCo single, ne, ne

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

žlutá, černá, bílá, červená

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, kov

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

bíločerný plast, pod potenciometry a přepínačem kov

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Prakticky jediným rozdílem proti modelu Iris byla absence kobylkového snímače a tremola, které bylo nahrazeno hřebenovým struníkem. Na tento model hrála mimo jiné i nikdy neexistující kapela Mimikry ze stejnojmenného 29. dílu seriálu Třicet případů majora Zemana, který byl natočen v prvním roce výroby tohoto modelu.


3.2.20. Vikomt bass

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

falešné luby, šroubovaný

léta výroby

1974 až 1989

počet vyrobených kusů

6259

snímače

AlNiCo single, ne, ne

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

žlutá, bílá červená

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

20

ladicí mechaniky

4, nekrytý, samostatný, kov

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

dvouvrstvý černobílý plast, pod potenciometry a přepínačem kov

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Obdobně jako diskantový model Vikomt, i Vikomt bas byla vlastně zjednodušenou verzí Iris bass pouze s jedním snímačem u krku.


3.2.21. Iris

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

falešné luby, šroubovaný

léta výroby

1974 až 1989

počet vyrobených kusů

24009

snímače

AlNiCo single, ne, AlNiCo single

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

hnědý sunburst

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, kov

tremolo

plovoucí

kobylka

kovová

struník

součástí tremola

pickguard

bílý plast, pod potenciometry a přepínačem kov

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Z počtu vyrobených kusů a let produkce vyplívá, že se jednalo o velmi rozšířený model. Dodnes je poměrně běžně dostupný v hudebních bazarech. Koncepčně vychází z modelu Telecaster thinline firmy Fender, který našel uplatnění především u bluesových a country kytaristů, čili v prvních letech výroby byl krnovský model poměrně moderní. Nástroj degradovalo použité tremolo, které se pro tento model příliš nehodilo. Od druhé půle sedmdesátých let model zastarával a nebyl vhodný na většinu tehdejších moderních stylů.


3.2.22. Iris bass

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

falešné luby, šroubovaný

léta výroby

1974 až 1989

počet vyrobených kusů

23051

snímače

AlNiCo single, ne, AlNiCo single

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červený sunburst

barva krku

černá

počet pražců

20

ladicí mechaniky

4, nekrytý, samostatný, kov

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

Dvouvrstvý černobílý plast, pod potenciometry a přepínačem kov

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Tento nástroj koncepčně vychází z diskantového modelu Iris, tudíž není možné hledat obdobu u zahraničních basových kytar. Taktéž byl produkován ve velkém množství. Byl velmi dostupný. Na tento model se užívalo strun s nylonovým opředením, díky nimž a falešným lubům, se zvukově blížil kontrabasu. Nevýhodou byly malé hlavičky ladících mechanik, naopak výhodou byla díky konstrukci těla nižší hmotnost.


3.2.23. Galaxis

typ nástroje

Diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1978 až 1991

počet vyrobených kusů

21861

snímače

Saphir, ne, Saphir

potenciometry

2x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

1x otočný, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

630 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

černá, červená

barva krku

černá, transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, kov

tremolo

plovoucí

kobylka

kovová

struník

součástí tremola

pickguard

dvouvrstvý černobílý, bílý

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Galaxis byl velmi rozšířený a velmi dobře dostupný model. V roce zahájení výroby se ale jednalo o zastaralý typ nástroje, koncepčně vycházejícího z modelu Jazzmaster Firmy Fender. Ironií osudu je, že Fender ukončil výrobu modelu Jazmaster právě roku 1978 kvůli nezájmu ze strany kytaristů. Naopak zvýšený zájem o model Jazzmaster nastal s vzrůstající oblibou kapely Nirvana, jejíž kytarista a zpěvák Kurt Cobain si model Jazzmaster oblíbil. Kapela se proslavila svým druhým albem vydaným roku 1991. Jednalo se o prvý diskantový model vytvořený krnovským vývojovým střediskem.


3.2.24. Galaxis bass

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1978 až 1991

počet vyrobených kusů

20756

snímače

Saphir, ne, Saphir

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

černá

barva krku

černá

počet pražců

20

ladicí mechaniky

4, nekrytý, samostatný, kov

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

dvouvrstvý černobílý plast,

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Velmi rozšířený model basové kytary. Koncepčně vychází z diskantového modelu Galaxis, tudíž nelze hledat souvislost se zahraničními modely své doby. Modelová řada Galaxis sice nepatřila k nejkvalitnějším, ale byla velice levná a jednoduchá na výrobu. Jednalo se o prvý basový model vytvořený krnovským vývojovým střediskem.


3.2.25. Superstar

typ nástroje

diskantový

Konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

nezjištěno

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Saphir, ne, Saphir, ve stříbrných krytkách, později AlNiCo humbucker, ne, AlNiCo humbucker

potenciometry

2x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

1x páčkový, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše, později ořech

materiál hmatníku

palisandr

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

transparentní lesklá

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

22

ladicí mechaniky

3+3, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Superstar

struník

skrz tělo

pickguard

ne

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Nástroj se dodával s kufrem, což značí, že se jednalo ve své době o nejluxusnější modelovou řadu kytar. V tomto případě se konstruktéři zřejmě inspirovaly japonským výrobcem Yamaha, konkrétně modelem SG2000, který se vyráběl od roku 1976.37 Superstar působil bytelným dojmem a byl poměrně těžký.


3.2.26. Superstar bass

typ nástroje

basový

Konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

nezjištěno

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

Saphir, ne, Saphir, ve stříbrných krytkách

potenciometry

2x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše, později ořech

materiál hmatníku

palisandr

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

transparentní sunburst

barva krku

černá

počet pražců

24, vyráběla se i bezpražcová verze

ladicí mechaniky

2+2, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Superstar

struník

skrz tělo

pickguard

ne

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Tvarově nevychází z diskantového modelu Superstar. Spíše připomínal basové kytary výrobce Ibanez z modelové řady Musician. Obdobně jako diskantový model Superstar, byl i tento dodáván s kufrem a jednalo se o nástroj luxusnějšího vzhledu. Komponenty na něm použité byly vcelku kvalitní. Bylo možné na něj hrát všechny tehdejší módní styly a používat prakticky všechny techniky hry.


3.2.27. Disco

typ nástroje

Diskantový

Konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1985 až 1991

počet vyrobených kusů

4556

snímače

ne, Saphir, ne,

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, černá

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

22

ladicí mechaniky

3+3, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Altro

struník

Součástí kobylky

pickguard

dvouvrstvý černobílý

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Disco svým tvarem připomíná Gibson SG. Na rozdíl od něj je použito pouze jediného snímače ve střední poloze, který nedává velké možnosti voleb zvuku. Model byl pojmenován podle tehdy módního hudebního stylu, pro jehož interpretaci měl být nástroj konstruován. Disco nepatřil k nejkvalitnějším modelům z krnovské produkce. Jednalo se o levnější nástroj určený především začínajícím kytaristům.


3.2.28. Disco bass

typ nástroje

basový

Konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1985 až 1991

počet vyrobených kusů

287

snímače

Saphir, ne, Saphir, černé krytky

potenciometry

2x hlasitost

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená, černá

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

22

ladicí mechaniky

4, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Fender kopie

struník

Součástí kobylky

pickguard

dvouvrstvý černobílý

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Disco bass nevychází koncepčně z diskantového modelu. Nástroj tvarem připomínal Gibson Firebird. Opět měl být určen pro hudební styl disco a též se jednalo spíše o nástroj určený začátečníkům. Model ve své době nepatřil k nejkvalitnějším, ani u něj nelze nalézt inovace proti běžně vyráběným nástrojům oné doby.

3.2.29. RK Bass

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, průchozí

léta výroby

1986 až 1991

počet vyrobených kusů

375

snímače

ne, Precision, Jazzbass, později s aktivní elektronikou

potenciometry

2x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

sendvič javor, ořech

materiál těla

ořech

materiál hmatníku

eben

menzura

860 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

transparentní lesklá

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

24, vyráběla se i bezpražcová verze

ladicí mechaniky

4, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

RK Bass

struník

součástí kobylky

pickguard

ne

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Jednalo se o jeden z nejkvalitnějších nástrojů svého druhu za celou dobu produkce kytar v Krnově. Tento model byl poměrně náročný na výrobu, z čehož se odvíjela i vyšší konečná cena, díky níž byl pro velkou část československých hudebníků nedostupný. Nicméně právě tento model byl ve své době určitě konkurenceschopný na světovém trhu. Koncepčně se jednalo o kopii nástrojů firmy Spector. Poslední řada RK již nenese označení „Jolana“.


3.2.30. Altro

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1987 až 1988

počet vyrobených kusů

400

snímače

AlNiCo single, ne, AlNiCo single

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

630 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

hnědý sunburst

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Altro

struník

Součástí kobylky

pickguard

bílý plast, pod potenciometry a přepínačem kov

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Prakticky se jednalo o inovovaný model Iris, který měl masivní tělo, odlišnou kobylku a nebyl vybaven tremolem. Ostatní části nástroje byly naprosto shodné. Šlo tedy o kopii standardního Telecasteru, který se vyrábí bezmála šedesát let, tím pádem lze říci, že Altro bylo v době svého vzniku nepřinášelo žádné nové inovace

3.2.31.Altro bass

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1987 až 1988

počet vyrobených kusů

287

snímače

AlNiCo single, ne, AlNiCo single

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x otočný, čtyřpolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

černá

barva krku

černá

počet pražců

20

ladicí mechaniky

4, nekrytý, samostatný, kov

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

Dvouvrstvý černobílý plast, pod potenciometry a přepínačem kov

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Obdobně jako v případě Iris bass, nástroj koncepčně vychází z diskantového modelu stejného názvu. Změnou proti Iris bass je masivní konstrukce těla a odlišná kobylka, která přispívala k stabilnějšímu ladění.


3.2.32. Proxima

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1988 až 1991

počet vyrobených kusů

139

snímače

ne, ne, Saphir

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

630 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

bílá

barva krku

bílá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Altro

struník

součástí kobylky

pickguard

ne

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Nástroj vycházel z modelu Galaxis s tím rozdílem, že neměl pickguard, kvůli čemuž byl přístup k elektronice nástroje ze zadní strany těla. Další rozdíl proti modelu Galaxis bylo použití pevné kobylky typu Altro a pouze jednoho snímače Saphir u kobylky. Tento model byl patrně určen začínajícím kytaristům.


3.2.33. Proxima I

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1988 až 1991

počet vyrobených kusů

2749

snímače

Saphir, ne, Saphir

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

1x páčkový, třípolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

630 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

růžová metalíza, modrá

barva krku

růžová metalíza, modrá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, kov

tremolo

plovoucí

kobylka

kovová

struník

součástí tremola

pickguard

ne

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Proxima I se použitým tremolem a dvěma snímači Saphir blížila modelu Galaxis ještě více než Proxima. Jednalo se tedy ve své době o značně zastaralý nástroj, který byl pro většinu tehdejších hudebníků nezajímavý.


3.2.34. Proxima bass

typ nástroje

basový

Konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1988 až 1991

počet vyrobených kusů

1689

snímače

ne, Precision, ne

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

černá

barva krku

černá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

4, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Fender kopie

struník

součástí kobylky

pickguard

ne

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


V tomto případě se jedná zřejmě o nejzřetelnější kopii i co se týče většiny detailů. Zkopírován byl model Precision firmy Fender, který se vyrábí od padesátých let dodnes. Tedy podobně jako v případě diskantového Altra i zde vsadili krnovští konstruktéři na léty ověřenou klasiku.


3.2.35. Proxima L bass

typ nástroje

basový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1988 až 1991

počet vyrobených kusů

1888

snímače

ne, Precision, ne

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

palisandr, nebo vlepený javor

menzura

770 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

černá

barva krku

černá

počet pražců

bezpražcový

ladicí mechaniky

4, krytý, nespojený, kov

tremolo

ne

kobylka

Fender kopie

struník

součástí kobylky

pickguard

ne

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Prakticky se jednalo o model Proxima bass v bezpražcové úpravě. Možný rozdíl byl ještě v případě použitého dřeva na hmatník, kde se v případě modelu Proxima L bass používal palisandr i javor, který pro hmatníky bezpražcových nástrojů není příliš obvyklý.


3.2.36. RK 110

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1990 až 1991

počet vyrobených kusů

40

snímače

AlNiCo single, AlNiCo single, AlNiCo single

potenciometry

1x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

1x páčkový, pětipolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

650 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

stříbrná metalíza, červená metalíza, modrá metalíza

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, krytý, nespojený, kov

tremolo

Fender kopie

kobylka

součástí tremola

struník

součástí tremola

pickguard

dvouvrstvý bíločerný

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Koncepčně nástroj vychází z modelu Stratocaster firmy Fender, tedy opět šlo o nápodobu sice starého, ale klasického modelu. Bohužel bylo vyrobeno velmi malé množství kusů. Spíše se jednalo o prototyp. Obdobně jako u basového modelu, ani diskantová modelová řada RK již nenese značku „Jolana“ a též se jednalo o velmi kvalitní nástroje.


3.2.37. RK 120

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1990 až 1991

počet vyrobených kusů

141

snímače

AlNiCo single, AlNiCo single, AlNiCo single

potenciometry

1x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

1x páčkový, pětipolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

650 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

stříbrná metalíza, červená metalíza, modrá metalíza

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, krytý, nespojený, kov

tremolo

Fender kopie

kobylka

součástí tremola

struník

součástí tremola

pickguard

dvouvrstvý bíločerný

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Nástroj byl prakticky identický s předcházejícím modelem RK 110. Odlišit lze pouze popisem na hlavici nástroje.


3.2.38. RK 130

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1990 až 1991

počet vyrobených kusů

487

snímače

AlNiCo single, AlNiCo single, AlNiCo humbucker

potenciometry

1x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

1x páčkový, pětipolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

650 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

plast

barva těla

stříbrná metalíza, červená metalíza, modrá metalíza

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, krytý, nespojený, kov

tremolo

Fender kopie

kobylka

součástí tremola

struník

součástí tremola

pickguard

dvouvrstvý bíločerný

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Jedinou změnou proti RK 120 byl humbucker u kobylky.


3.2.39. RK 140

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

1990 až 1991

počet vyrobených kusů

462

snímače

AlNiCo single, AlNiCo single, AlNiCo humbucker

potenciometry

1x hlasitost, 2x tónová clona

přepínače

1x páčkový, pětipolohový

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

eben

menzura

650 mm

nultý pražec

ne

materiál ořechu

kov, se zámky

barva těla

stříbrná metalíza, červená metalíza, modrá metalíza

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, krytý, nespojený, kov, na některých kusech od výrobce Schaller

tremolo

Floyd Rose kopie, na některých kusech licenční Floyd Rose značky Schaller

kobylka

součástí tremola

struník

součástí tremola

pickguard

dvouvrstvý bíločerný

výstup pro výztuhu krku

u hlavice


Od předchozího modelu RK 130 se lišil tremolem typu Floyd Rose.


3.2.40. Jolana Mini

typ nástroje

diskantový

konstrukce těla, spoj krku s tělem

masivní, šroubovaný

léta výroby

nezjištěno

počet vyrobených kusů

nezjištěno

snímače

ne, ne, AlNiCo single

potenciometry

1x hlasitost, 1x tónová clona

přepínače

ne

materiál krku

javor

materiál těla

olše

materiál hmatníku

javor, vlepený

menzura

500 mm

nultý pražec

ano

materiál ořechu

plast

barva těla

červená

barva krku

transparentní lesklá

počet pražců

21

ladicí mechaniky

6, nekrytý, spojený, plast

tremolo

ne

kobylka

kovová

struník

hřebenový

pickguard

bílý plast, pod potenciometry a přepínačem kov

výstup pro výztuhu krku

u patky krku


Šlo spíše o prototyp cestovní elektrofonické kytary se zkrácenou menzurou. Tvarem těla připomínal model Shorty firmy Höfner. Nástoj se zřejmě ani nedostal do sériové produkce a následné distribuce.


3.2.40. Shrnutí krnovské produkce

Přehled výroby se může zdát vyčerpávající, ale je vysoce pravděpodobné, že se vyráběly i další modely, které se nedochovaly, nebo byly určeny pro export, a tudíž se s nimi na území České republiky nelze setkat. Zřejmě existovala i řada prototypů, z nichž se nedochovala ani technická dokumentace, natož hotové nástroje. Informace o nich lze považovat za nenávratně ztracené, přesto výše uvedené tabulky jasně dokazují, že krnovský podnik byl s počtem blížícímu se dvou set tisíci vyprodukovaným nástrojům největším výrobcem masivních elektrofonických kytar nejen v Československu, ale i všech evropských zemí takzvaného bývalého Východního bloku.


Závěr

Práce představuje historii a vývoj největšího Československého výrobce masivních elektrofonických kytar. Úvodní kapitoly představují elektrofony z organologického hlediska a stručný vývoj kytary, které jsou pro komplexní pochopení fenoménu nezbytné. Zmíněny byly počátky výroby elektrofonických kytar v Krnově, jejich návaznost na předchozí výrobu v Blatné a Hradci Králové. Dále se práce zabývá důvody vzniku samostatného vývojového střediska v Krnově, exportem nástrojů do zahraničí, distribucí po Československu. Zmíněno je postavení elektrofonických kytar z Krnova u praktických hudebníků v dobách produkce, i po ukončení výroby. V práci jsou představeny specifika elektrofonických kytar vyráběných v Krnově a následně popsány jednotlivé komponenty na nich používané. Připomenut je fakt, že většina komponentů byla užívána pro několik modelů, čehož je využito při popisu jednotlivých modelů. Pomocí tabulek je vytvořen souhrn většiny modelů vyráběných v Krnově. Jednotlivé modely jsou uváděny v kontextu celosvětového vývoje výroby elektrofonických kytar.

V současnosti existuje mnoho dochovaných kusů elektrofonických kytar vyrobených v Krnově, méně však materiálů vztahujících se k výrobě. Lze se domnívat, že postupem času bude možností získávání informací o výrobě elektrofonických kytar v Krnově ubývat.

Resumé

Bakalářská práce představuje problematiku výroby elektrofonických kytar v Krnově. Zmiňuje vývoj výroby od prvopočátků v roce 1962 až po ukončení výroby v roce 1991. Problematika výroby elektrofonických kytar v Krnově je zasazena do kontextu tehdejšího vývoje výroby těchto nástrojů v Československu i v zahraničí. Popisuje jednotlivé komponenty, které se zpravidla vyskytovaly na více modelech kytar. Na závěr představuje formou tabulek konkrétní modely elektrofonických kytar vyráběných v Krnově.

Summary

The bachelor thesis deals with the topic of manufacturing the electrophonic guitars in Krnov. It follows its development from the beginning in 1962 up till the closing of the factory in 1991. The production in Krnov is put in context with the contemporary development of manufacturing these instruments in Czechoslovakia as well as abroad. It describes the individual components which were frequently used for numerous models of guitars. Finally, in the form of separate tabs, it introduces concrete types of electrophonic guitars produced in Krnov.


Použitá literatura

BLACKETT, Matt. The history of Yamaha guitars : Over sixty years of innovation. Milwaukee: Hall Leonard, 2006. That would all change with the adition of double-cutaway SG model, s. 65–69. ISBN 10:0-634-05326-9.

BLEŠČÁKOVÁ, Martina. Gitara v priebehu storočí po súčasnosť : dôležitý medzník vo vývoji gitary -Johann Stauffer, jeho žiaci a pokračovatelia. Brno, 2004. 152 s. Dizertační práce. Masarykova Univerzita.

BUDIŠ, Ratibor. Housle v proměnách staletí. Praha: Supraphon, 1975. Názvosloví houslí a jejich součást, s. 18–19.

BURGHAUSER, Jarmil; ŠPELDA, Antonín. Akustické základy orchestrace. Praha: Panton, 1967. Dynamický rozsah hudebních nástrojů, s. 63.

ČERNÝ, Jiří. Zpěváci bez konzervatoře. Praha: Československý spisovatel, 1966. Big beat neboli rock´n´roll je tu, s. 115–121.

ČÍŽEK, Bohuslav. Hudební nástroje. Praha: Aventinum, 2004. Pražské barokní kytary 17. století, Ondřej Ott, Praha. ISBN 80-7151-211-7.

EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci II. 2. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005. Kytara, s. 38–46.

GUŠTAR, Milan. Elektrofony : Historie, Principy, Souvislosti. Praha: Uvnitř, 2007. 397 s. ISBN 978-80-239-8446-0.

HANÁKOVÁ, Jiřina. Výroba varhan v Krnově. Brno, 1967. 69 s. Diplomová práce. Univerzita palackého, katedra hudební vědy a výchovy.

HOLAS, Václav. Světem hudebních nástrojů : O jejich vzniku a výrobě. Praha: Panton, 1979. K historii Čs. hudebních nástrojů, s. 221–224.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. Praha : František Novák, 1945. Loutna, s. 118–121.

KŘIVKA, Jiří. Příběh varhan RWZ - povídání s Čestmírem Potočkem o legendárních varhanách. Muzikus. 2007, 17, 12, s. 50–54. Dostupný také z WWW: <http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-serialy/Pribeh-varhan-RWZ-povidani-s-Cestmirem-Potockem-o-legendarnich-varhanach~06~cervenec~2008/>. ISSN 1210-1443

KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. Elektrofonická kytara ISBN 80-902912-1-X.

LEMME, Helmuth; BROSNAC, Donald; ZÁVODNÝ, Jindřich. Elektrofonické kytary: Elektronika nástroje, díl 1. Krnov: Odštěpný závod Varhany Krnov, 1986. 71 s.

MODR, Antonín. Hudební nástroje. 7. Praha: Supraphon, 1982 Elektrické hudební nástroje, s. 212–229

MODR, Antonín. Hudební nástroje. 9. Praha: Editio Bärenreiter, 2006. 348 s. ISBN 80-86385-12-4.

SVOBODA, Rudolf; VITÁMVÁS, Zdeněk. Elektroniké hudební nástroje. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1958. IV. Elektrické hudební nástroje jednohlasé, s. 139–143.

ŠÁREK, Ondřej. Ukulele v rocku. Muzikus. 2008, 18, 12, s. 133. Dostupný také z WWW: <http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Ukulele-v-rocku-I-Zahrajte-si-rockove-pecky-na-ukulele~01~prosinec~2008/>. ISSN 1210-1443.
Prameny

Rozhovor s Ing. Jindřichem Závodným, dne 27.3.2010, Olomouc.

Rozhovor s Janem Pally, dne 10.4.2010, Olomouc.

Rozhovor s Jiřím Bogáčem, dne 17.4.2010, Krnov.

Rozhovor s Věrou Unčovskou, dne 17.4.2010, Krnov.

Rozhovor s Martinem Hradečným , dne 24.4.2010, Krnov.

<www.allegro.pl>

<www.aukro.cz>

<www.ebay.com>

<www.ebay.de>

<www.hudebnibazar.cz>

<www.jolana.cz>

<www.jolana.info>

Seznam příloh

Příloha: CD-ROM

obsahuje scan LEMME, Helmuth; BROSNAC, Donald; ZÁVODNÝ, Jindřich. Elektrofonické kytary: Elektronika nástroje, díl 1. Krnov: Odštěpný závod Varhany Krnov, 1986. 71 s.


Dále obsahuje soubor fotografií a scanů seřazených na základě jednotlivých kapitol.


2.6.1. Snímače prohavajské a diskantové typy kytar

1. Grazioso, foto z vlastního archivu, 13.9.2007.

2. Brilant, www.aukro.cz, 20.5.2010.

3. Brilant DeLuxe, www.aukro.cz, 20.5.2010.

4. Single kolejnicový 1, www.jolana.cz, 19.4.2010.

5. Single kolejnicový 2, www.aukro.cz, 31.3.2010.

6. Single kolejnicový 3, www.aukro.cz, 31.3.2010.

7. Star X, www.aukro.cz, 20.5.2010.

8. Tornádo, www.aukro.cz, 20.5.2010.

9. Saphir, www.hudebnibazar.cz, 16.4.2010.

10. Single AlNiCo, www.aukro.cz 20.5.2010.


2.6.4. Kobylky

1. Dřevěná s možností kompenzace, www.aukro.cz, 20.5.2010.

2. Kovová, www.jolana.cz, 18.5.2010.

3. Altro, www.hudebnibazar.cz, 30.3.2010.


2.6.5. Tremola

1. Grazioso, foto z vlastního archivu, 13.9.2007.

2. Plovoucí, www.jolana.cz, 28.4.2010.


2.6.7. Ladicí mechaniky

1. Basová krytá, www.aukro.cz, 27.4.2010.

2. Diskantová nekrytá, www.jolana.cz, 28.4.2010.


2.6.8. Pickguardy

1. Vikomt bass, www.aukro.cz, 31.3.2010.


2.6.10. Ořech a srážeč strun

1. Nultý pražec ořech odstraněn, www.aukro.cz , 30.3.2010.

2. Ořech a nestavitelný srážeč strun, www.allegro.pl, 18.4.2010.


2.6.12. Dřevo pro výrobu kytar

1. Krk javor z jednoho kusu, www.aukro.cz, 30.3.2010.

2. Krk javor hmatník eben, www.aukro.cz, 30.3.2010.

3. Krk javor hmatník lignaomn, www.aukro.cz, 30.3.2010.

4. Tělo olše 1, www.aukro.cz, 30.3.2010.

5. Tělo olše 2, www.aukro.cz, 30.3.2010.

6. Tělo olše 3, www.aukro.cz, 30.3.2010.


2.6.13. Spojení krku s tělem

1. Šroubovaný spoj, www.hudebnibazar.cz, 14.5.2010.


2.6.15. Příslušenství kytar

1. Obal hnědá koženka 1, www.aukro.cz, 31.3.2010.

2. Obal hnědá koženka 2, www.aukro.cz, 31.3.2010.


2.7.1. Krnovské elektrofonické kytary v dobách jejich produkce

1. Krk Galaxis bass tělo zbroušený Iris bass 1, www.aukro.cz, 20.4.2010.

2. Krk Galaxis bass tělo zbroušený Iris bass 2, www.aukro.cz, 20.4.2010.

3. Krk Galaxis bass tělo zbroušený Iris bass 3, www.aukro.cz, 20.4.2010.

4. Krk Galaxis bass tělo zbroušený Iris bass 4, www.aukro.cz, 20.4.2010.

5. Star V přelakovaná vyměněny snímače a pickguard, www.aukro.cz , 30.3.2010.


3.2.2. Arco

1. Arco, foto z vlastniho archivu, 13.9.2007.

2. Arco a John Paul Jones, neznámý původ.

3. Arco a Led Zeppelin 1, neznámý původ.

4. Arco a Led Zeppelin 2, neznámý původ.

5. Arco detail, www.aukro.cz , 27.4.2010.


3.2.5. Baso IV

1. Baso IV 1.1, www.aukro.cz, 16.4. 2010.

2. Baso IV 1.2, www.aukro.cz, 16.4. 2010.

3. Baso IV 1.3, www.aukro.cz, 16.4. 2010.

4. Baso IV 2.1, www.aukro.cz, 16.4.2010.

5. Baso IV 2.2, www.aukro.cz, 16.4.2010.


3.2.7. Pedro

1. Pedro, www.jolana.cz, 16.4.2010.


3.2.8. Marina

1. Marina, www.hudebnibazar.cz , 16.4.2010.


3.2.12. Alfa

1. Alfa 1, www.ebay.de, 22.4.2010.

2. Alfa 2, www.ebay.de, 22.4.2010.

3. Alfa 3, www.ebay.de, 22.4.2010.

4. Alfa 4, www.ebay.de, 22.4.2010.

5. Alfa 5, www.ebay.de, 22.4.2010.


3.2.13. Star VIII

1. Star VIII, www.jolana.cz, 16.4. 2010.


3.2.15. Baso IX

1. Baso IX 1, www.aukro.cz, 31.3.2010.

2. Baso IX 2, www.aukro.cz, 31.3.2010.

3. Baso IX 3, www.aukro.cz, 31.3.2010.


3.2.20. Iris

1. Iris 1, www.hudebnibazar.cz, 18.4.2010.

2. Iris 2, www.hudebnibazar.cz, 18.4.2010.

3. Iris 3, www.hudebnibazar.cz, 18.4.2010.

4. Iris 4, www.hudebnibazar.cz, 18.4.2010.

5. Iris 5, www.hudebnibazar.cz, 18.4.2010.


3.2.21. Iris Bass

1. Iris bass 1, www.aukro.cz, 1.5.2010.

2. Iris bass 2, www.aukro.cz, 1.5.2010.

3. Iris bass 3, www.aukro.cz, 1.5.2010.


3.2.22. Galaxis

1. Galaxis 1, www.allegro.pl, 10.5.2010.

2. Galaxis 2, www.allegro.pl, 10.5.2010.

3. Galaxis 3, www.allegro.pl, 10.5.2010.

4. Galaxis 4, www.allegro.pl, 10.5.2010.

5. Galaxis 5, www.allegro.pl, 10.5.2010.

6. Galaxis 6, www.allegro.pl, 10.5.2010.

7. Galaxis 7, www.allegro.pl, 10.5.2010.

8. Galaxis 8, www.allegro.pl, 10.5.2010.


3.2.23. Galaxis bass

1. Galaxis bass, www.hudebnibazar.cz, 10.5.2010.


3.2.24. Superstar

1. Superstar 1, www.aukro.cz, 9.5.2010.

2. Superstar 2, www.aukro.cz, 9.5.2010.


3.2.25. Superstar bass

1. Superstar bass bezpražec 1, www.aukro.cz, 14.5.2010.

2. Superstar bass bezpražec 2, www.aukro.cz, 14.5.2010.

3. Superstar bass bezpražec 3, www.aukro.cz, 14.5.2010.

4. Superstar bass 1, www.hudebnibazar.cz, 10.5.2010.


3.2.26. Disco

1. Disco 1.1, www.aukro.cz, 30.3.2010.

2. Disco 1.2, www.aukro.cz, 30.3.2010.

3. Disco 1.3, www.aukro.cz, 30.3.2010.

4. Disco 1.4, www.aukro.cz, 30.3.2010.

5. Disco 2.1, www.allegro.pl, 14.5.2010.

6. Disco 2.2, www.allegro.pl, 14.5.2010.

7. Disco 2.3, www.allegro.pl, 14.5.2010.

8. Disco 2.4, www.allegro.pl, 14.5.2010.

9. Disco 2.5, www.allegro.pl, 14.5.2010.

10. Disco 2.6, www.allegro.pl, 14.5.2010.

11. Disco 2.7, www.allegro.pl, 14.5.2010.


3.2.27. Disco bass

1. Disco bass 1, www.hudebnibazar.cz, 16.4.2010.

2. Disco bass 2, www.hudebnibazar.cz, 16.4.2010.

3. Disco bass 3, www.hudebnibazar.cz, 16.4.2010.


3.2.28. RK bass

1. RK bass, www.jolana.cz 16.4.2010.


3.2.33. Proxima bass

1. Proxima bass 1, www.aukro.cz, 10.5.2010.

2. Proxima bass 2, www.aukro.cz, 10.5.2010.

3. Proxima bass 3, www.aukro.cz, 10.5.2010.

4. Proxima bass 4, www.aukro.cz, 10.5.2010.

5. Proxima bass 5, www.aukro.cz, 10.5.2010.

6. Proxima bass 6, www.aukro.cz, 10.5.2010.

7. Proxima bass 7, www.aukro.cz, 10.5.2010.


3.2.38. RK 140

1. RK 140, www.jolana.cz, 27.4.2010.


Nezařaditelné

1. Nástroj smontovaný Mrtinem Hradečným z RK dílů, foto z vlastního archivu, 28.4. 2010.

2. Odznaky Jolana Krnov, www.aukro.cz, 19.4.2010.

3. Židle z těla Iris 1, foto z vlastního archivu, 28.4.2010.

5. Židle z těla Iris 2, foto z vlastního archivu, 28.4.2010.

6. Židle z těla Iris 3, foto z vlastního archivu, 28.4.2010.

7. Židle z těla Iris 4, foto z vlastního archivu, 28.4.2010.

8. Židle z těla Iris a jejich výrobce Martin Hradečný v Kofola music klubu Krnov, foto z vlastního archivu, 28.4.2010.


1 MODR, Antonín. Hudební nástroje. 7. Vydání. Praha: Supraphon, 1982 Kytra, s. 6264

2 KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. Kytara, s. 458. ISBN 80-902912-1-X.

3 HUTTER, Josef. Hudební nástroje. Praha: František Novák, 1945. Loutna, s. 118121.

4 ČÍŽEK, Bohuslav. Hudební nástroje. Praha: Aventinum, 2004. Pražské barokní kytary 17. století, Ondřej Ott, Praha, s. 3334. ISBN 80-7151-211-7.

5 EMMERT, František. Poznámky k instrumentaci II. 2. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005. Kytara, s. 3846.

6 KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. Kytara, s. 459. ISBN 80-902912-1-X.

7 BLEŠČÁKOVÁ, Martina. Gitara v priebehu storočí po súčasnosť : dôležitý medzník vo vývoji gitary -Johann Stauffer, jeho žiaci a pokračovatelia. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 152 s.

8 ČÍŽEK, Bohuslav. Hudební nástroje. Praha: Aventinum, 2004. Arpeggione, Johann Georg Stauffer, Vídeň, 1832, s. 78. ISBN 80-7151-211-7.

9 KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. Kytara, s. 463. ISBN 80-902912-1-X

10 BURGHAUSER, Jarmil; ŠPELDA, Antonín. Akustické základy orchestrace. Praha: Panton, 1967. Dynamický rozsah hudebních nástrojů, s. 63.

11 BUDIŠ, Ratibor. Housle v proměnách staletí. Praha: Supraphon, 1975. Názvosloví houslí a jejich součást, s. 18-19.

12 ČÍŽEK, Bohuslav. Hudební nástroje. Praha: Aventinum, 2004. Kytara ve tvaru lyry, Anonym, patrně vídeňská práce z počátku 19. století, s. 36. ISBN 80-7151-211-7.


13 www.ebay.de [cit. 2010-03-03].

14 www.aukro.cz [cit. 2010-03-03].

15 ŠÁREK, Ondřej. Ukulele v rocku. Muzikus. 2008, 18, 12, s. 133. Dostupný také z WWW: <http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Ukulele-v-rocku-I-Zahrajte-si-rockove-pecky-na-ukulele~01~prosinec~2008/>. ISSN 1210-1443.


16 KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. Dobro, s. 468-470. ISBN 80-902912-1-X.

17 RATAJ, Michal. Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu : problematika vymezování tvůrčích pozic v prostředí akustických umění z pohledu domácí scény radioartu. Praha: Kant - Karel Kerlický pro AMU, 2007. 160 s. ISBN 9788086970318.


18 MODR, Antonín. Hudební nástroje. 9. Praha: Editio Bärenreiter, 2006. 348 s. ISBN 80-86385-12-4.

19 MODR, Antonín. Hudební nástroje. 7. Vydání. Praha: Supraphon, 1982 Elektrické hudební nástroje, s. 212-229.

20 GUŠTAR, Milan. Elektrofony : Historie, Principy, Souvislosti. Praha: Uvnitř, 2007. 397 s. ISBN 978-80-239-8446-0.

21 LEMME, Helmuth; BROSNAC, Donald; ZÁVODNÝ, Jindřich. Elektrofonické kytary : Elektronika nástroje, díl 1. Krnov: Odštěpný závod Varhany Krnov, 1986. 71 s.

22 KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: TOGGA, 2002. , s. 749. Elektrofonická kytara ISBN 80-902912-1-X.


23 SVOBODA, Rudolf; VITÁMVÁS, Zdeněk. Elektroniké hudební nástroje. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1958. IV. Elektrické hudební nástroje jednohlasé, s. 139143.

24 ČERNÝ, Jiří. Zpěváci bez konzervatoře. Praha: Československý spisovatel, 1966. Big beat neboli rock´n´roll je tu, s. 115121.

25 www.ebay.com [cit. 2010-03-08].

26 HANÁKOVÁ, Jiřina. Výroba varhan v Krnově. Brno, 1967. 69 s. Diplomová práce. Univerzita palackého, katedra hudební vědy a výchovy.

27 HOLAS, Václav. Světem hudebních nástrojů : O jejich vzniku a výrobě. Praha: Panton, 1979. K historii Čs. hudebních nástrojů, s. 221224.

28 Na základě rozhovoru s Věrou Unčovskou, dne 17.4. 2010.

29 Na základě rozhovoru s Janem Pally, dne 10.4.2010.

30 KŘIVKA, Jiří. Příběh varhan RWZ povídání s Čestmírem Potočkem o legendárních varhanách. Muzikus. 2007, 17, 12, s. 5054. Dostupný také z WWW: <http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-serialy/Pribeh-varhan-RWZ-povidani-s-Cestmirem-Potockem-o-legendarnich-varhanach~06~cervenec~2008/>. ISSN 1210-1443.

31 Na základě rozhovoru s Jiřím Bogáčem, dne 17.4.2010.

32 Na základě rozhovoru s Ing. Jindřichem Závodným, dne 27.3.2010

33 Na základě rozhovoru s Martinem Hradečným, dne 24.4.2010.

34 Na základě rozhovoru s Janem Pally, dne 10.4.2010.

35 ŽÁK, Vladimír. Jolana.info [online]. 2008 [cit. 2010-04-09]. JOLANA - historie čs. elektrofonických kytar. Dostupné z WWW: http://www.jolana.info/menu_krnov.html.

36 Tamtéž.